Pokaži / skrij meni
Info portal

19. Redna skupščina delničarjev

22. 6. 2005

19. redna skupščina delničarjev Deželne banke Slovenije d.d., prva po integraciji SZKB d.d. in Zveze HKS p.o. (julij 2004), je potekala 22.junija 2005 pod predsedstvom Martina Noseta in z 66,22 odstotki vseh delničarskih glasov.

Skupščina je sprejela predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2004 v višini 146.500.552,02 SIT. Za izplačilo dividende delničarjem za leto 2004 bodo namenili 84.926.100,00 SIT oziroma 37 SIT bruto dividende na redno delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 61.574.452,02 SIT pa bodo razporedili v druge rezerve. Banka bo dividende izplačevala od 1. 8. 2005 dalje, do izplačila dividende pa so upravičeni delničarji banke – imetniki navadnih delnic na ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo, pet dni pred zasedanjem skupščine.

Na skupščini je bil sprejet sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004, sprejete so bile obravnavane spremembe in dopolnitve Statuta banke in Poslovnik o delu skupščine. Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2005 je bila imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. je sprejela Letno poročilo o delu službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. v letu 2004, z mnenjem nadzornega sveta in se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila banke za poslovno leto 2004 in pozitivnim stališčem k poročilu revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2004.

V skladu z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu vrednostnih papirjev ter s Pravili Ljubljanske borze bodo vsi sklepi skupščine z dnem 22. 6. 2005 objavljeni tudi na spletni strani Deželne banke Slovenije d.d.