Pokaži / skrij meni
Info portal

Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

12. 4. 2007

Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d. v višini 6.281.321,58 EUR, ki je bila sprejeta na 20. skupščini delničarjev banke 25. 8. 2006, je bila v celoti vplačana. Pri dokapitalizaciji je sodelovalo 68 družb, pri čemer si prvih 5 glede na vplačane zneske sledi v naslednjem vrstnem redu: Kapitalska zadruga z. b. o. (št. delnic po dokapitalizaciji: 1.213.640), KD Holding d. d. (št. delnic po dokapitalizaciji: 772.962), Banca di Cividale (št. delnic po dokapitalizaciji: 148.980), Zveza bank (št. delnic po dokapitalizaciji: 58.104) in KZ Ptuj z. o. o. (št. delnic po dokapitalizaciji: 39.444). Po izpeljani dokapitalizaciji Deželne banke Slovenije d. d. so temeljna lastniška razmerja ostala nespremenjena. Osnovni kapital banke se je povišal za 16,9 % in sedaj znaša 11.195.960,61 EUR. Dokapitalizacija je bila nujna za nadaljnje uspešno poslovanje banke glede na ambiciozno zastavljene cilje v letu 2007, pri čemer se bo morala Deželna banka Slovenije d. d. za uresničitev strateških ciljev, ki si jih je zastavila do leta 2009, kmalu spet kapitalsko krepiti.

Strateški cilji banke do leta 2009:

  • utrditi in povečevati tržni delež,
  • izkoriščati sinergične učinke poslovnih in strateških partnerjev (lastnikov),
  • učinkovito in sodobno organizirati poslovanje banke,
  • doseči ustrezno donosnost kapitala,
  • doseči bilančno vsoto 1 mrd EUR,
  • povečati neobrestne prihodke,
  • uvrstiti se med stroškovno učinkovitejše banke v Sloveniji,
  • vzdrževati najmanj 10-odstotno kapitalsko ustreznost,
  • širiti poslovanje z razvojem novih produktov,
  • zagotoviti večjo prepoznavnost banke.

Deželna banka Slovenije d. d. je v letu 2006 poslovala v skladu s sprejeto poslovno politiko in srednjeročnim strateškim načrtom ter v večjem delu svojega poslovanja presegla načrtovane cilje. Na dan 31. 12. 2006 je bilančna vsota banke znašala 146.133 mio SIT, načrtovana bilančna vsota je bila presežena za 4 %. Banka je v letu 2006 povečala bilančno vsoto za 24.714 mio SIT ali nominalno za 20 %. V letu 2006 je dosegla 846 mio SIT bruto dobička iz rednega poslovanja in je za 161 % presegla plan za leto 2006. V primerjavi z letom 2005 je bil dobiček iz rednega poslovanja nominalno za 334 % višji. Nerevidirani čisti dobiček iz rednega poslovanja za leto 2006 je znašal 616 mio SIT. Bilančna vsota na zaposlenega v banki se je v letu 2006 povečala za 21 %. Ob koncu decembra 2006 je bila bilančna vsota na zaposlenega 5 % nad načrtovano. V letu 2006 je bil doseženi bruto donos na kapital 8,88 % in je bil nominalno za 167 % višji od planiranega donosa ter nominalno za 327 % višji od doseženega donosa v letu 2005. Tako Deželna banka Slovenije d. d. pospešeno lovi slovensko bančno povprečje.


Dodatne informacije:

Saša Vidmar     
Vodja Službe marketinga in komuniciranja
Deželna banka Slovenije d. d.    
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana   
Tel.: +386 1 4727 473    
Mobitel: +386 51 680 172    
e-pošta: sasa.vidmar@dbs.si