Pokaži / skrij meni
Info portal

Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

7. 8. 2007

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na svoji 24. redni seji dne 6. 8. 2007 dal soglasje k sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala za 4.590.218,88 EUR na podlagi pooblastila upravi, vsebovanega v 16. členu statuta banke (odobreni kapital), sprejetega na 19. redni skupščini delničarjev z dne 22. 6. 2005. Za znesek povečanja osnovnega kapitala banke bo izdanih 1.100.000 novih imenskih kosovnih delnic razreda A, ki jih bo mogoče vpisati po ceni 27,00 EUR za delnico, kar skupaj znaša 29,7 mio EUR. Dosedanji delničarji banke, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, bodo imeli v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico pri vpisu novih delnic, ki jo bodo lahko izkoristili v 15 dneh od začetka ponudbe delnic javnosti.

Pogoj za začetek ponudbe delnic javnosti je, da Agencija za trg vrednostnih papirjev predhodno potrdi prospekt. V primeru pravočasne potrditve prospekta bo začetek ponudbe delnic javnosti dne 3. 9. 2007, sicer pa nemudoma po tem, ko bo banka seznanjena o potrditvi. Obvestilo o potrditvi prospekta in začetku ponudbe delnic javnosti bo v vsakem primeru objavljeno na enak način kot to obvestilo in sicer najmanj pet dni pred začetkom ponudbe.