Pokaži / skrij meni
Info portal

Informacija o izplačilu dela bilančnega dobička za leto 2015

11. 1. 2018

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah uprava banke 

OBJAVLJA

Informacijo o izplačilu dela bilančnega dobička za leto 2015


Uprava banke vse delničarje, ki so bili na dan 16. 3. 2016 kot imetniki delnic DBS vpisani v centralni register pri KDD seznanja, da je dne 5. 1. 2018 banka prejela sodbo Višjega sodišča v Kopru opr. št. Cpg 207/2017 z dne 6. 12. 2017, s katero je bila potrjena sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. V Pg 1164/2016 z dne 28. 6. 2017.

S pravnomočno sodbo je sodišče spremenilo sklep pod točko 2.2. dnevnega reda 32. redne skupščine DBS d.d. z dne 21. 3. 2016 o delitvi bilančnega dobička oziroma o njegovi celotni razporeditvi v druge rezerve iz dobička tako, da se njegova vsebina sedaj glasi:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 1.611.495,56 EUR (enmilijonšeststoenajsttisočštiristopetindevetdeset 56/100), se uporabi za naslednje namene:

-      del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 422.899,50 EUR (štiristodvaindvajsettisočosemstodevetindevetdeset 50/100)

se uporabi za izplačilo dividend (0,10 (nič 10/100) EUR bruto na delnico);

-      preostanek bilančnega dobička v višini 1.188.596,06  (enmilijonstooseminosemdesettisočpetstošestindevetdeset 06/10) EUR

pa se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.«

V točki II izreka je sodišče DBS d.d. naložilo, da je dolžna delničarjem, ki so kot imetniki njenih delnic vpisani v centralni register v Klirinško depotni družbi 5 (pet) dni pred dnem zasedanja skupščine DBS d.d. (t.j. na dan 16. 3. 2016), plačati 0,10 EUR bruto na delnico, v roku 15 dni od pravnomočnosti sodbe sodišča prva stopnje, po tem roku z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila.

V točki III. izreka je sodišče odločilo o plačilu stroškov postopka tožeči stranki v 15 dnevnem roku.

V Ljubljani, dne 11. januarja 2018

 

                                                                                                            Članica uprave                              Predsednica uprave

                                                                                                  mag. Barbara Cerovšek Zupančič                 Sonja Anadolli