Pokaži / skrij meni
Info portal

Izid in zaključek dokapitalizacije

6. 1. 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izid in zaključek dokapitalizacije

Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. (DBS d. d.) je na svojem 30. rednem zasedanju 14. 10. 2014 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za največ 4.636.588,28 EUR. Za znesek povečanja osnovnega kapitala banke bo izdanih največ 1.111.112 novih imenskih kosovnih delnic po ceni 9,00 EUR za delnico. Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 24. 10. 2014 (presečni dan) potrdila Prospekt za ponudbo delnic DBS d. d. javnosti.

Ponudba delnic DBS d. d. javnosti se je začela 4. 11. 2014. V prvem krogu, ki je trajal do vključno 3. 12. 2014, so imeli prednostno pravico obstoječi delničarji, ki so vpisali in vplačali 225.546 novo izdanih delnic DBS d. d. v skupni emisijski vrednosti 2.029.914,00 EUR.

Drugi krog dokapitalizacije DBS d. d., v katerem so bile delnice ponujene vsej zainteresirani javnosti, je potekal od 8. 12. 2014 do vključno 31. 12. 2014. V drugem krogu dokapitalizacije je bilo vpisanih in vplačanih 259.702 novo izdanih delnic DBS d. d. v skupni emisijski vrednosti  2.337.318,00 EUR.

V obeh krogih dokapitalizacije je 98 obstoječih delničarjev ter zunanjih investitorjev skupaj vpisalo in vplačalo 485.248 delnic v skupni emisijski vrednosti 4.367.232,00 EUR.

Pogoj za uspeh dokapitalizacije je bil vpis in vplačilo najmanj 444.445 novo izdanih delnic v skupni emisijski vrednosti najmanj 4.000.005,00 EUR.

Na podlagi navedenega obveščamo, da je dokapitalizacija uspešno zaključena. Ker zgornji prag dokapitalizacije ni bil presežen, se v skladu s Prospektom za ponudbo delnic DBS d. d. javnosti, vsem investitorjem dodeli število delnic, ki so jih vpisali in vplačali.

Banka Slovenije je DBS d. d. predpisala minimalni količnik kapitalske ustreznosti 11,4 % in minimalni količnik kapitalske ustreznosti na temeljni kapital 9,1 %. Obe zahtevi sta podani na ravni Skupine DBS v smislu bonitetne konsolidacije. Ker je bila dokapitalizacija banke uspešna, DBS d. d. po stanju na dan 31. 12. 2014 izpolnjuje zahtevana minimalna količnika kapitalske ustreznosti.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh DBS d. d. od 6. 1. 2015 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke