Pokaži / skrij meni
Info portal

Novosti pri projektu SEPA

15. 4. 2011

Ljubljana

Jeseni bo v okviru SEPA vzpostavljena infrastruktura za izmenjavo domačih SEPA direktnih obremenitev, do konca leta pa bo obrazec UPN postopoma zamenjal obstoječe obrazce, saj bo Zbirni center Bankarta z 31. 12. 2011 prenehal procesirati posebne položnice in direktne odobritve, medtem ko bo procesiranje direktnih obremenitev zagotovljeno še do konca leta 2012. V drugi polovici leta 2011 bo banka ponudila storitev izvajanja direktnih odobritev v obliki množičnih plačil SEPA, direktnih obremenitev SEPA in možnost izmenjave e-računa preko elektronske banke.
 
Direktne obremenitve SEPA
 
Po uveljavitvi nove storitve čezmejnih direktnih obremenitev SEPA s 1. 11. 2010 je v pripravi tudi vzpostavitev infrastrukture za domače direktne obremenitve SEPA, ki bo vzpostavljena predvidoma jeseni 2011. Direktne obremenitve SEPA predstavljajo novo storitev za poravnavanje enkratnih ali zaporednih obveznosti v evrih na območju SEPA. Naloge za obremenitev računov plačnikov bodo prejemniki plačil predložili svoji banki na osnovi sklenjenega soglasja s plačniki in pogodbe z banko za poslovanje z direktnimi obremenitvami SEPA.

Procesiranje direktnih obremenitev prek Zbirnega centra je zagotovljeno še do konca leta 2012, vendar bo možno pristopati k nacionalni shemi NPI za direktne obremenitve le še do vzpostavitve infrastrukture za izmenjavo direktnih obremenitev SEPA znotraj države, torej do jeseni 2011. Čas za prehod iz obstoječih direktnih obremenitev prek sheme NPI DB bo od vzpostavitve domačih direktnih obremenitev SEPA samo še v letu 2012.

Za prenos pooblastil obstoječih direktnih obremenitev v direktne obremenitve SEPA bančna skupnost pripravlja rešitev na nacionalni ravni, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Banka bo konec leta pravnim osebam omogočila izvajanje direktnih obremenitev v formatu ISO20022 prek elektronske banke.

Univerzalni plačilni nalog

S 1. 11. 2010 je bil na področju plačilnih storitev uveden enoten obrazec Univerzalni plačilni nalog (v nadaljevanju obrazec UPN), ki bo do konca leta 2011 zamenjal obstoječe obrazce za plačilo (posebno položnico - PP02, plačilni nalog - BN02 in regulirano čezmejno plačilo - RP01).

Obrazec UPN je standardiziran obrazec, namenjen negotovinskemu in gotovinskemu prenosu sredstev ter dvigu in pologu gotovine, in se uporablja za domača in čezmejna plačila v evrih.

Obrazec UPN uporabnikom plačilnih storitev omogoča preprostejše plačevanje za poravnavo obveznosti z enim samim obrazcem, saj združuje novosti, ki jih zahteva sodoben način izvajanja plačilnega prometa (referenco: nova oznaka SI oz. RF pred strukturirano referenco in kodo namena: štirimestna oznaka, ki nadomešča tekstualni zapis namena plačila), in lastnosti obstoječih obrazcev (npr. OCR vrstica).

Izdajatelj obrazca UPN, ki je opremljen z OCR vrstico, mora poskrbeti, da je obrazec skladen s tehničnim standardom, ustreznost pa preveri na podlagi opravljenega testiranja skladnosti vzorcev UPN obrazcev z OCR vrstico. Vsa potrebna navodila in informacije za izdajatelja obrazca UPN so objavljena na skupni strani Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju ZBS) in podjetja Inadvertising d. o. o. www.upn.si ter portalu ZBS na naslovu http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945, brezplačno pa bo dostopen tudi program za izpis podatkov na obrazcu UPN.

Za prehod na izdajo obrazca UPN z OCR vrstico je potrebno podpisati Izjavo 1781/2006  (v nadaljevanju Izjava) z namenom, da se plačnikom omogoči kontinuiteto obstoječega načina plačevanja oz. izdajateljem kontinuiteto prejema enakih podatkov za zapiranje postavk, čeprav v drugi obliki in preko drugega sistema. Na podlagi podpisane Izjave izdajatelja, ga banka, pri kateri ima odprt transakcijski račun, vključi v Register izdajateljev (v nadaljevanju Register). Izjava pomeni zavezo izdajatelja hraniti podatke, potrebne za identifikacijo plačnika, banki pa bodo na ta način omogočene hitre in natančne gotovinske transakcije brez dodatnih obremenitev plačnika.

Naslednja prednost prehoda na obrazec UPN so vplačana in izvršena plačila, odobrena še isti dan na računu izdajatelja (plačila s PP so na računu odobrena naslednji delovni dan).
S plačilom prek obrazca UPN sta denarni in podatkovni tok združena, kar pomeni, da se bo na izpisku povečalo število prilivov v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila, saj bodo prilivi prikazani posamično (in ne tako kot pri PP).

Skrb, da se vam bodo zaradi povečanega števila prilivov povečali stroški, je pri naši banki odveč, saj v skladu z veljavno Tarifo banke že danes ne zaračunavamo nadomestila za domače in čezmejne prilive (do 50.000 EUR), torej bodo tudi prilivi iz naslova plačil prek obrazca UPN v naši banki izvršeni brez zaračunanega nadomestila.

Svetujemo vam, da se čim prej odločite za izpolnitev formalnih zahtev, ne glede na to, kdaj boste dejansko prešli na izdajanje UPN obrazca.

Primerjavo med obrazcem UPN in posebno položnico si lahko ogledate tukaj :

Obrazec UPN je uporabnikom elektronske banke že na voljo. Obrazec uporabnikom omogoča vnos dodatnih podatkov o plačilu, kot je »Koda namena plačila«, ki je obvezno polje in opredeljuje namen plačila v obliki štirimestne kode (povzete po ISO 20022 standardu). Tudi izpiski so usklajeni z zahtevami SEPA, in sicer so na izpiskih dodana določena polja, druga pa so razširjena za prikazovanje podatkov o izvedenih transakcijah.

Ukinitev procesiranja direktnih odobritev prek Zbirnega centra in posebnih položnic ter ostalih papirnih nalogov

Procesiranje storitve direktna odobritev (v nadaljevanju DO) po nacionalni shemi NPI, ki se uporablja za nakazila plač, pokojnin, socialnih transferjev, odplačila anuitet za kredite in ostalih osebnih prejemkov, bo konec leta dokončno prenehalo z ukinitvijo Zbirnega centra (v nadaljevanju ZC). Direktne odobritve po nacionalni shemi NPI bodo nadomestila množična plačila SEPA. Predvideni rok za prenehanje vključevanja poslovnih partnerjev v ZC po shemi NPI-DO je 30. 6. 2011.

Za lažji prehod iz standarda ZC NPI-DO (standard ZC03) na nov standard ISO 20022 vam bo brezplačno na voljo konverzijski program za pretvorbo podatkov o DO v standard za množična plačila SEPA. Konverter je že v pripravi v okviru ZBS, o njegovi uvedbi pa vas bomo pravočasno obvestili.

Nekaj časa bodo še v veljavi različni standardi za elektronska plačila (standard TKDIS se še ne ukinja), dolgoročno pa banka priporoča uporabo standarda ISO 20022.

Procesiranje posebnih položnic bo konec leta dokončno prenehalo z ukinitvijo ZC. Posebne položnice bo nadomestil obrazec UPN z OCR vrstico. Datum zapadlosti na še izdanih posebnih položnicah mora biti manjši od 1. 1. 2012, vnaprej izdana plačila z zapadlostjo v letu 2012 pa morajo biti tiskana na UPN obrazcu.

Obstoječe obrazce (posebne položnice – obrazec PP02, splošne plačilne naloge – obrazec BN02 in naloge za regulirano čezmejno plačilo – obrazec RP01) bomo banke procesirale samo še do konca leta, ko jih bo nadomestil že sedaj uveljavljeni obrazec UPN.

Množična plačila SEPA

Množična plačila SEPA so kreditna plačila, ki bodo nadomestila zdajšnje direktne odobritve. Množična plačila se izvajajo po Pravilih delovanja sheme SEPA za kreditna plačila v evrih med udeleženci, ki imajo račune pri bankah v območju SEPA in so pristopile k shemi SEPA za kreditna plačila. Plačnik prek svoje banke s svojega računa pošlje transakcije za izvršitev množičnega plačila na račune prejemnikov plačil pri bankah, kjer imajo račun.

Izmenjavo množičnih plačil SEPA bo banka podprla v elektronski banki DBS PRONET z uporabo standarda ISO 20022, ki ga boste lahko uporabili tudi za posredovanje posamičnih plačil.

E-račun

Banka je vključena v projekt uvedbe enotnega sistema za izmenjavo e-računov, ki poteka v okviru ZBS, z izbranim procesorjem Bankartom. Projekt je skupen vsem bankam, rešitev pa bo enotna za vse uporabnike tovrstnega sistema, ne glede na to, pri kateri banki imajo odprt račun.

Tovrstna storitev bo po časovnici Bankarta strankam na voljo v drugi polovici leta.

Podrobnejše informacije o vseh novostih so vam na voljo na www.sepa.si vprašanja pa lahko pošljete na sepa@zbs-giz.si.

Deželna banka Slovenije d. d.

Ljubljana, april 2011