Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava Nerevidiranega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2014

14. 8. 2014

V prvem polletju 2014 je banka poslovala uspešneje kot v enakem obdobju preteklega leta.

Iz tekočega poslovanja je banka realizirala višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami ter obdavčitvijo, ki je znašal 5.498 tisoč EUR (1-6 2013: 5.262 tisoč EUR).

Po oblikovanju oslabitev in rezervacij je bil glede na enako obdobje lanskega leta višji tudi dobiček pred obdavčitvijo, ki je znašal 713 tisoč EUR in po obdavčitvi 586 tisoč EUR (1-6 2013: 87 tisoč EUR).

Kapitalska ustreznost banke se je v prvem polletju izboljšala in je konec junija znašala 10,31 % (31. 12. 2013: 9,83 %). Tudi kapitalska ustreznost Skupine DBS se je izboljšala, konec polletja 2014 je bila 10,55 % (31. 12. 2013: 10,26 %).

V prvem polletju 2014 je banka za 10 % povečala zbrana sredstva prebivalstva, ki so najpomembnejši in stabilen vir financiranja. Ob ugodnem stanju zbranih vlog in dobri likvidnostni situaciji je banka znižala izpostavljenosti do bančnega sektorja. Bilančna vsota je konec junija dosegla 850.882 tisoč EUR. Z optimalnejšo strukturo bilance je bila dosežena obrestna marža 2,42 %, pri tem kazalniku je banka že nekaj časa najuspešnejša med bankami.

Banka je v prvem polletju nekoliko zmanjšala obseg kreditiranja pravnih oseb in države, medtem ko je kar za 4 % povečala kreditiranje gospodinjstev. Neto oslabitve in rezervacije so bile glede na enako obdobje preteklega leta za 7 % nižje in so znašale 4.785 tisoč EUR (1-6 2013: 5.140 tisoč EUR).

Tudi v prvem polletju letošnjega leta je banka uspešno obvladovala stroške poslovanja. Operativni stroški poslovanja so bili za 157 tisoč EUR nižji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Nerevidirano poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2014

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke