Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014

20. 11. 2014

V obdobju prvih devetih mesecev leta 2014 je banka poslovala uspešneje kot v enakem obdobju preteklega leta.

Iz tekočega poslovanja je banka realizirala višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami ter obdavčitvijo, ki je znašal 8.755 tisoč EUR (1-9 2013: 7.447 tisoč EUR).

Po oblikovanju oslabitev in rezervacij je bil glede na enako obdobje lanskega leta višji tudi dobiček pred obdavčitvijo, ki je znašal 2.938 tisoč EUR in po obdavčitvi 2.433 tisoč EUR (1-9 2013: 12 tisoč EUR).

Kapitalska ustreznost banke se je v devetih mesecih letošnjega leta izboljšala in je konec septembra znašala 10,42 % (31. 12. 2013: 9,83 %). Tudi kapitalska ustreznost Skupine DBS se je izboljšala, konec septembra 2014 je bila 10,72 % (31. 12. 2013: 10,26 %).

V devetih mesecih 2014 je banka za 11 % povečala zbrana sredstva prebivalstva, ki so najpomembnejši in stabilen vir financiranja. Ob ugodnem stanju zbranih vlog in dobri likvidnostni situaciji je banka znižala izpostavljenosti do bančnega sektorja. Bilančna vsota je konec septembra dosegla 855.815 tisoč EUR. Z optimalnejšo strukturo bilance je bila dosežena obrestna marža 2,54 %, pri tem kazalniku je banka že nekaj časa med najbolj uspešnimi med bankami.

Banka je v devetih mesecih nekoliko zmanjšala obseg kreditiranja pravnih oseb, medtem ko je kar za 7 % povečala kreditiranje gospodinjstev. Neto oslabitve in rezervacije so bile glede na enako obdobje preteklega leta za 22 % nižje in so znašale 5.817 tisoč EUR (1-9 2013: 7.418 tisoč EUR).

Tudi v devetih mesecih letošnjega leta je banka uspešno obvladovala stroške poslovanja. Operativni stroški poslovanja so bili za 229 tisoč EUR nižji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podatki o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke