Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava revidiranega letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2011

26. 4. 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2011.

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave na spletni strani www.dbs.si dostopna od 26. aprila 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Letno poročilo 2011

 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke


Poslovni rezultati Deželne banke Slovenije - komentar

Deželna banka Slovenije je v letu 2011 velik del upravljanja s tveganji namenila spremljavi in upravljanju kreditnih tveganj ter zmanjševanju izpostavljenosti iz tega naslova. Kljub težkim razmeram je ohranila stabilen kapitalski položaj, kar kažeta tudi količnik kapitalske ustreznosti v višini 11,93 % in količnik temeljnega kapitala v višini 10,85 %.

V letu 2011 je banka na strani virov financiranja zmanjšala svojo izpostavljenost do bančnega sektorja in prilagodila svoje naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki ji zagotavljajo sekundarno likvidnost in s tem maksimalno varnost poslovanja. S ciljem zniževanja stroškov zadolževanja in povečevanja donosnosti naložb je zmanjšala bilančno vsoto za 9 % (na dan 31. 12. 2011 je znašala 892.789 tisoč EUR), obenem je ohranjala dobro sodelovanje z deponenti, ki predstavljajo tradicionalno zanesljiv vir kreditne aktivnosti banke. Stabilnost njihovih vlog banki zagotavlja ugoden količnik likvidnosti oziroma likvidnostni položaj na trgu in s tem njeno majhno odvisnost od financiranja na negotovih finančnih trgih.

Kljub zaostreni konkurenci je Deželna banka Slovenije v letu 2011 na področju kreditiranja gospodinjstev dosegla zastavljene planske cilje, saj je povečala njihov obseg za 14 %.

V primerjavi s preteklim letom so bili neto obrestni prihodki banke zaradi omejene rasti plasmajev in konkurence na trgu, občutnega padca Euriborja in izpada izrednih prihodkov pod pričakovanji, kar pa je banka delno nadomeščala tudi z racionalizacijo stroškov. Z izvedenimi ukrepi racionalizacije poslovanja je uspela znižati administrativne stroške za 690 tisoč EUR

Težke in spreminjajoče se razmere v mikro- in makrogospodarskem okolju ter zaostren finančni položaj so vplivali tudi na poslovanje Deželne banke Slovenije, ki je poslovno leto 2011 zaključila z 8.801 tisoč EUR čiste izgube. Na negativen poslovni rezultat je bistveno vplival velik obseg oslabitev in rezervacij (107 % več oslabitev in rezervacij kot v preteklem letu), ki so bile večinoma izvedene za kredite pravnim osebam.
 
Deželna banka Slovenije tudi v letu 2012 namenja veliko pozornost obvladovanju tveganj in nadaljuje z ukrepi za izboljšanje strukture bilance banke in racionalizacijo poslovanja.