Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava sklepov 21. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

20. 7. 2007

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine banke in predlog dnevnega reda, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

1.1. Skupščina izvoli:
a) predsednika skupščine: Dušan Golovrški
b) verifikacijsko komisijo:
     - predsednika: Mirko Pirc
     - članico: Betka Tavčer Jurček

1.2. Notarski zapisnik skupščine bo sestavila notarka Nada Kumar.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2. Letno poročilo o delu službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. v letu 2006, z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema Letno poročilo o delu službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. v letu 2006, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2006.

Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.  Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006 in pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2006.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

4.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006 v višini 2.453.207,94 EUR (587.886.749,39 SIT) za naslednje namene:

  1. zadržani dobiček iz prehoda na MSRP v višini 396.765,14 EUR (95.080.795,80 SIT) se v skladu s sklepom 20. skupščine z dne 25.8.2006 razporedi v druge rezerve iz dobička,
  2. za izplačilo dividend delničarjem za leto 2006 v višini 590.260,00 EUR (141.449.906,40 SIT) oziroma 0,22 EUR (52,72 SIT) bruto  dividende na delnico,
  3. za prenos med zadržani dobiček v višini 102.822,00 EUR(24.640.264,08 SIT),
  4. preostanek bilančnega dobička v višini 1.363.360,80 EUR (326.715.784,46 SIT) se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Banka bo dividende izplačevala od 20. avgusta 2007 dalje. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke – imetniki navadnih delnic na ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo pet dni pred zasedanjem skupščine, to je na dan 15.07.2007. Zapadlost dividende za leto 2006 je tri leta od dneva skupščine delničarjev banke, to je do vključno 20.07.2010, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla med druge rezerve iz dobička in o tem obvestila skupščino delničarjev banke.

4.2. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006.

Nasprotni predlog, ki ga je predlagal delničar Kapitalska zadruga z.b.o.:

4.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006 v višini 2.453.207,94 EUR (587.886.749,39 SIT) za naslednje namene:

  1. zadržani dobiček iz prehoda na MSRP v višini 396.765,14 EUR (95.080.795,80 SIT) se v skladu s sklepom 20. skupščine z dne 25.8.2006 razporedi v druge rezerve iz dobička,
  2. za izplačilo dividend delničarjem z