Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o kvalificiranem deležu

8. 9. 2006

Na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Uradni list RS 79/2006) objavlja Deželna banka Slovenije d.d. spodnje obvestilo.

V skladu z 77. členom Zakona o prevzemih je družba Kapitalska zadruga, z.b.o. (Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana) dne 07.09.2006 obvestila Deželno banko Slovenije d.d., da je bila na dan 11.08.2006 po podatkih iz delniške knjige izdajatelja, ki jo vodi KDD-Centralna klirinško depotna družba d.d. imetnica 985.463 navadnih, rednih delnic z oznako SZBR, na podlagi pravnih poslov z dne 08.08.2006 pa je pridobila še dodatnih 47.400 delnic SZBR, tako, da je imela na dan uveljavitve ZPrev-1 skupaj 1.032.863 delnic Deželne banke Slovenije d.d. z oznako SZBR.

Preknjižba 47.400 delnic SZBR je v KDD-Centralno klirinški depotni družbi d.d. že izvedena.