Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o začetku ponudbe novo izdanih delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti

3. 10. 2007

Dne 26. 9. 2007 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala odločbo št. 11/364//AG-07-(324) o potrditvi prospekta za prodajo 1.100.000 kosovnih delnic Deželne banke Slovenije d. d., oznake SZBR, na ime v skupni emisijski vrednosti 29.700.000,00 EUR javnosti.

V skladu s prospektom je pričetek ponudbe delnic javnosti peti delovni dan po objavi prospekta, to je 10. 10. 2007. V prvih 15 dneh lahko obstoječi delničarji banke (vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 3. 10. 2007) uveljavijo prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic.

Prospekt bo dne 3. 10. 2007 objavljen na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na spletni strani banke www.dbs.si. Prospekt bo v tiskani (natisnjeni) na voljo tudi na sedežu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana.

Prospekt

Povzetek prospekta

Vpisnica

Zaveza