Pokaži / skrij meni
Info portal

Odredba Banke Slovenije o dodatnih ukrepih za povečanje kapitala

3. 7. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, je dne 1. 7. 2014 s strani Banke Slovenije prejela Odredbo o dodatnih ukrepih za povečanje kapitala, s katero Banka Slovenije nalaga upravi banke, da mora sklicati skupščino družbe, ki bo zasedala najkasneje 15. 9. 2014, in ji predlagati povečanje osnovnega kapitala banke tako, da se v predlogu določi povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih kosovnih delnic banke tako, da bo do 30. 9. 2014 dosežen količnik skupnega kapitala vsaj v višini 11,4 % oz. količnik temeljnega kapitala vsaj 9,1 %.

Deželna banka Slovenije d. d. izvaja vse potrebne aktivnosti za dosego kapitalskih zahtev in jih bo tudi v prihodnje. Uprava in nadzorni svet banke sta na redni skupščini, ki je zasedala dne 10. 6. 2014, delničarjem ponovno predlagala spremembo, ki se nanaša na nov 16. a člen statuta, s katerim se institut odobrenega kapitala kot primernega načina dokapitalizacije banke razširja še z možnostjo dokapitalizacije z denarnimi vložki. Dokapitalizacija je bila predlagana z namenom pridobitve najkvalitetnejšega kapitala v skladu z direktivama CRD IV in Basel III. Sklep o predlaganih spremembah in dopolnitvah Statuta Deželne banke Slovenije d. d. na skupščini ni bil sprejet, ker ni bila dosežena 75 % večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Uprava bo nadzornemu svetu banke predlagala sklic nove skupščine delničarjev, ki bo odločala o povečanju kapitala družbe pod pogoji, na podlagi katerih uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da se bo banka lahko uspešno kapitalsko okrepila. Predlagana bo dokapitalizacija v takšni višini, da se bo zagotovil zahtevan količnik kapitalske ustreznosti banke.

K vpisu bodo poleg večjih obstoječih delničarjev povabljeni tudi drugi investitorji, ki so ali bodo izkazali interes.

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna na spletnih straneh banke www.dbs.si od 3. 7. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke