Pokaži / skrij meni
Info portal

Ponudba delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti

3. 11. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi odločbe ATVP za potrditev Prospekta za ponudbo delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti je Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju: banka) danes, 3. novembra 2014, javno objavila Prospekt za ponudbo delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti (v nadaljevanju: prospekt). Vpis in vplačevanje delnic v prvem krogu se bo pričelo prvi delovni dan od objave prospekta, tj. 4. novembra 2014, in bo trajalo 30 dni do vključno 3. decembra 2014. Prednostno pravico do vpisa novih delnic imajo v tem roku obstoječi delničarji, ki so bili na dan potrditve prospekta za prodajo delnic izdajatelja javnosti s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (presečni dan), to je dne 24. oktobra 2014, imetniki delnic z oznako SZBR in so vpisani v delniško knjigo izdajatelja. Prednostna pravica se določi v razmerju 0,29371 delnice za eno obstoječo delnico. Izdajatelj bo vsakega delničarja pisno obvestil o postopku izdaje in številu dodeljenih delnic, ki jih ima pravico vpisati v prvem krogu najkasneje tretji dan 30-dnevnega roka.

Predmet prodaje je do 1.111.112 delnic oznake SZBR, prodajna cena ene nove delnice pa znaša 9,00 EUR. Vpisovanje in vplačevanje delnic bo potekalo na 8 vpisnih mestih v poslovnih enotah banke, ki so navedene v prospektu. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji dan 30-dnevnega roka, to je do vključno 3. decembra 2014. Delnice se vplačujejo v denarju.

Vpis novih delnic bo potekal v 2 krogih. V prvem krogu, ki začne teči 4. novembra 2014 in bo trajal 30 dni do vključno 3. decembra 2014, se delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem banke, ki so bili na dan 24. oktobra 2014 (presečni dan) vpisani v delniško knjigo banke. Delnice, za katere delničarji niso izkoristili pravice do vpisa v prvem krogu, se ponudijo v odkup vsem delničarjem izdajatelja, ki so na dan potrditve prospekta za prodajo delnic izdajatelja javnosti s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (presečni dan) imetniki delnic z oznako SZBR in so vpisani v delniško knjigo izdajatelja, in zunanjim investitorjem (drugi krog). Drugi krog se začne najkasneje 3. delovni dan po zaključku prvega kroga, to je najkasneje 8. decembra 2014, in bo trajal do vključno 31. decembra 2014. Obvestilo o pričetku drugega kroga bo objavljeno najkasneje 3. delovni dan po zaključku prvega kroga.

Dokumenti:
- prospekt,
- izvleček prospekta,
- pooblastilo fizične osebe,
- pooblastilo pravne osebe
- potrebni dokumenti in pooblastila za vplačilo novih delnic DBS d. d.,
- seznam vpisnih mest,
- vpisno potrdilo 1. krog.

Prospekt za ponudbo delnic Deželne banke Slovenije d. d. javnosti je na razpolago na spletni strani banke www.dbs.si in v sistemu SEOnet.

Informacija bo od 3. novembra 2014 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe Deželne banke Slovenije d. d. www.dbs.si.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke