Pokaži / skrij meni
Info portal

Priložnostni kovanci, ki jih bo Republika Slovenija izdala v letu 2009 (dopolnjeno sporočilo)

14. 11. 2008

Ljubljana

Deželna banka Slovenije je bila s strani Banke Slovenije izbrana za prodajo numizmatiènih vrednosti v letu 2008, Banka Slovenije pa je prenos prodaje numizmatiènih vrednosti Deželni banki Slovenije podaljšala še za leti 2009 in 2010.

Priložnostni kovanci po Zakonu o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) se v letu 2009 izdajo ob naslednjih dogodkih:
                                                                                                                                                                                                       

Vrsta kovanca Dogodek Podrobnosti izdaje Predviden datum izdaje
Spominski kovanec
za 2€
10. obletnica
Ekonomske in
monetarne unije
(EMU)
Navadna izdelava,
pakirano v zavitke
Zaèetek januarja 2009
Zbirateljski kovanec 100-letnica rojstva
slikarja Zorana
Mušièa
Zlatnik in srebrnik Zaèetek februarja 2009
Zbirateljski kovanec 100-letnica prvega
poleta z motornim
letalom na
Slovenskem
Zlatnik in srebrnik,
dvokovinski kovanec
Maj–junij 2009
Zbirke kovancev 2009   Navadni teèajni kovanci
vseh apoenov +
dvokovinski zbirateljski
kovanec
Maj–junij 2009


Nakup spominskih kovancev za 2 evra ob 10. obletnici Ekonomske in monetarne unije (EMU) bo do 3. februarja 2009 omejen na 20 zavitkov (rol) na osebo. Po tem datumu ne bo omejitev pri nakupu.

Prodajne cene omenjenih priložnostnih kovancev in toèni datumi izdaj trenutno še niso znani.  Ko bo znanih veè informacij bodo le-te na voljo na spletni strani www.dbs.si pod rubriko Numizmatika

V Deželni banki Slovenije s poslovno mrežo, ki je po velikosti na tretjem mestu med bankami v Sloveniji, udejanjamo slogan vedno blizu in razpolagamo z ustrezno infrastrukturo za dostop do najširšega kroga javnosti, ki je zainteresirana za nakup numizmatiènih vrednosti.

S tem projektom želimo v Deželni banki Slovenije dvigniti poznavanje numizmatike in s tem numizmatièno kulturo v Sloveniji.

Occasional coins to be issued by the Republic of Slovenia in 2009 (updated announcement)

The Bank of Slovenia initially appointed Deželna banka Slovenije to sell numismatic issues in 2008, and re-appointed Deželna banka Slovenije for selling numismatic issues also for 2009 and 2010.

As stipulated by the Occasional Coins Act (Official Gazette RS, No. 53/07), in 2009 occasional coins will be issued to honour the following events:                                                                                                             

Type of coin Event Details of edition Expected date of issue
Commemorative coin for 2€ 10th anniversary of the Economic and Monetary Union (EMU) Standard minting, in wrapped rolls Beginning of January 2009
Collectors coin 100th anniversary of the birth of painter Zoran Mušiè Gold coin and silver coin Beginning of February 2009
Collectors coin 100th anniversary of the first engine-powered flight in Slovenia Gold coin and silver coin, bi-coloured coin May–June 2009
Collections of coins 2009   General circulation coins of all denominations + bi-coloured collectors coin May–June 2009


Until 31 January 2009, purchases of € 2 commemorative coins issued to honour the 10th anniversary of the European Monetary Union (EMU) will be limited to max. 20 rolls per person. After 31 January 2009, coin purchasing will be unrestricted.

The selling prices of the above occasional coins and exact issue dates are not yet know. When more information is available, it will be posted on the Bank’s website www.dbs.si under Numismatics.

The tagline that Deželna banka Slovenije implements is always near you. With its broad network of offices across the country, which ranks it the 3rd largest bank network in Slovenia, Deželna banka Slovenije operates adequate infrastructure to reach the widest public interested in numismatic issues.

With this project Deželna banka Slovenije would like to help people get a better knowledge of numismatics, and thus lift the culture of numismatics in Slovenia.