Pokaži / skrij meni
Info portal

Rezultati poslovanja Deželne banke Slovenije d.d. za obdobje 1- 6 2006

3. 8. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba Deželna banka Slovenije d.d. objavlja Rezultate poslovanja za obdobje 1 - 6 2006.

Bilančna vsota banke se je v prvem polletju leta 2006 povečala za 23.623 mio SIT ali za 19% in je na dan 30.6.2006 znašala 144.949 mio SIT. DBS d.d. se je glede na velikost bilančne vsote uvrstila na 12. mesto med bankami (31.12.2005: 13. mesto). Delež bilančne vsote banke v bilančni vsoti vseh bank je bil 1,93% (31.12.2005: 1,86%). Letni plan bilančne vsote je bil konec junija 2006 dosežen v višini 103%.

V prvem polletju leta 2006 je banka dosegla 815 mio SIT bruto dobička in za 151% presegla planirani dobiček za leto 2006. Glede na višino izkazanega dobička je banka dosegla 1,53% delež med bankami (31.12.2005: 0,75% delež) in se uvrstila na 13. mesto. V prvem polletju leta 2006 je bil doseženi bruto donos na kapital 17,11%.

Precej boljši finančni rezultat banke v prvem polletju 2006 v primerjavi s preteklimi leti je posledica boljšega poslovanja banke in ne prehoda na mednarodne standarde računovodskega poročanja.

Uprava banke