Pokaži / skrij meni
Info portal

Uspešno poslovanje Deželne banke Slovenije d.d., Ljubljana v prvem polletju 2017

16. 8. 2017

Banka je v prvem polletju leta 2017 izkazala 3.340 tisoč EUR dobička(1-6 2016:1.572 tisoč EUR) in s tem presegla šestmesečni plan za leto 2017. Operativni dobiček banke pred oslabitvami, rezervacijami in davki je znašal 5.495 tisoč EUR in je bil za 2.416 tisoč EUR višji kot v 1-6 2016 (1-6 2016: 3.079 tisoč EUR).

Čiste obresti in čiste opravnine so bile višje kot v enakem obdobju preteklega leta. Banka je v prvem polletju stroške poslovanja in slabitve ohranjala približno na nivoju prvega polletja 2016.

Bilančna vsota banke je konec junija 2017 znašala 946.043 tisoč EUR in se je glede na konec leta 2016 povečala za 100.181 tisoč EUR oz. 12 %, predvsem zaradi povečanja kreditov in vlog gospodinjstev. Planirana bilančna vsota za leto 2017 je bila dosežena v višini 102 %.

Donos na kapital po obdavčitvi je bil konec junija 2017 dosežen v višini 11,91 %.

Kapitalska ustreznost banke je konec junija 2017 znašala 14,53 % in presega zahteve regulatorja.

Nerevidirana knjigovodska vrednost delnice banke je na dan 30. 6. 2017 znašala 13,705870 EUR (revidirana knjigovodska vrednost delnice 31. 12. 2016: 12,930433 EUR).

V prvem polletju 2017 je banka sodelovala na več dogodkih v lokalnem okolju, se pojavljala v medijih in na sejmih ter tako intenzivno pokrivala svojo ciljno publiko z oglasnimi sporočili ter novicami. Na področju sponzorstva in donatorstva je banka ostala zvesta usmeritvi družbeno odgovornega podjetja. Banka je na poslovni mreži izvedla združitev enot Škofja Loka in Trata ter selitev enote Mozirje ter s tem omogočila boljši servis strankam. V letošnjem letu bo posodobila tudi poslovalnico v Ilirski Bistrici. V analizah medijev se banka še vedno uvršča med najugodnejše ponudnike bančnih storitev.

Banka sledi konzervativni naložbeni politiki z razpršitvijo izpostavljenosti do malih in srednje velikih podjetij ter zadrug, ki delujejo v predelovalni dejavnosti, dejavnosti visoke tehnologije, z ekologijo povezanih dejavnostih, energetiki, turizmu in agroživilstvu. Naložbe banke v kredite nefinančnim družbam, državi in drugim finančnim družbam so v primerjavi s koncem leta 2016 zvišale za 27 %. Stanje kreditov, plasiranih gospodinjstvom, se je v primerjavi s koncem leta 2016 povečalo za 3 %.

V prvem polletju 2017 se je število aktivnih transakcijskih računov in depozitov pravnih oseb povečalo za 7 %. Temu so sledila tudi ugodna gibanja na področju elektronskega bančništva in mednarodnega poslovanja. Na poslovanje banke na področju poslovanja z gospodinjstvi so v prvem polletju 2017 v največji meri vplivale pozitivne gospodarske razmere, ki še naprej spodbujajo ekonomske aktivnosti gospodinjstev – prebivalstva, kmetov in samostojnih podjetnikov. Stanje zbranih sredstev gospodinjstev se je v primerjavi s koncem leta 2016 zvišalo za 15.266 tisoč EUR oziroma za 2 %. Porast zbranih sredstev je bil dosežen kljub temu, da se obrestne mere še naprej znižujejo. Banka je prenovila mobilno banko, ki sedaj omogoča funkcijo slikaj in plačaj, ter s tem nagovorila širšo javnost.

Še vedno je na prvem mestu individualizirana obravnava strank, predvsem dolgoletnih komitentov. Banka  beleži povečanje, tako števila transakcijskih računov, s katerimi se posluje elektronsko, kot števila uporabnikov elektronske banke. Doseženi rezultati so posledica večjega števila mladih strank in aktivnega preusmerjanja obstoječih strank k izvajanju plačilnih storitev preko elektronske banke. V prvem polletju 2017 je banka nadaljevala z uresničevanjem enega od pomembnejših strateških ciljev, ki si ga je v preteklih letih postavila na področju delovanja poslovne mreže – do konca leta bo presegla 70.000 transakcijskih računov.

Na vsebinskem in tehnološkem delu je bil največji poudarek na projektu uvedbe MSRP 9, kjer gre uspešno,  z lastnim razvojem,  vštric večjim bankam. Banka tudi v letu 2017 optimizira poslovanje in nadaljuje z restriktivno kadrovsko politiko. Na dan 30. 6. 2017 je bilo v banki zaposlenih 350 delavcev.

V marcu je odprodala manjši del portfelja dolžniških vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti in pri tem realizirala 1.816 tisoč EUR dobička zaradi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo obveznic.

Na področju upravljanja problematičnih naložb je banka nadaljevala z restrukturiranjem terjatev do komitentov, ki izkazujejo primeren poslovni model in tržni potencial za nadaljnje delovanje. Kazalnik deleža nedonosnih izpostavljenosti NPE se je po stanju 30. 6. 2017 v primerjavi z 31. 12. 2016 izboljšal z 11,30 % na 9,13 %.  

Banka nadaljuje s prodajo numizmatičnih vrednosti – zbirateljskih in spominskih kovancev v 12 poslovalnicah, trženjem skladov in je ohranila krog pogodbenih partnerjev – zavarovalnic, za katere posreduje zavarovalniške storitve.

Banka tudi v letu 2017 izvaja aktivno politiko upravljanja in trženja nepremičnin. Ob prodaji nepremičnin nudi celoten servis, tudi možnosti kreditiranja. V prvem polletju je banka z intenzivnim trženjem realizirala pozitivni izid. Velik poudarek je bil namenjen tudi racionalnemu vzdrževanju in pripravi podlag za nadaljnji razvoj projektov.

Podrejene obveznosti so znašale 11.387 tisoč EUR in so se do konca junija zmanjšale za 228 tisoč EUR.

Stanje vseh kapitalskih naložb na dan 30. 6. 2017, ki obsegajo naložbe v odvisne družbe, portfeljske naložbe in druge naložbe, je znašalo 13.640 tisoč EUR. Kapitalske naložbe v odvisne družbe predstavljajo 71 % delež v vseh kapitalskih naložbah banke.

Sestava Skupine na dan 30. 6. 2017:

V prvem polletju 2017 je Skupina poslovala uspešneje kot v enakem obdobju predhodnega leta. Po obdavčitvi je čisti dobiček znašal 6.108 tisoč EUR (1-6 2016: 3.472 tisoč EUR). K temu sta največ prispevala večji izkazani dobiček banke in dobiček odvisne družbe Semenarna.

Bilančna vsota Skupine je konec junija leta 2017 dosegla 974.238 tisoč EUR in se je v letu 2017 povečala za 97.998 tisoč EUR. Bilančna vsota odvisnih družb je znašala 42.468 tisoč EUR in predstavlja 4 % bilančne vsote Skupine (31. 12. 2016: 5 %). Planirana bilančna vsota Skupine za leto 2017 je bila dosežena v višini 101 %.

Kapital Skupine je na dan 30. 6. 2017 znašal 64.466 tisoč EUR (31. 12. 2016: 56.503 tisoč EUR) in se je v primerjavi s stanjem 31. 12. 2016 povečal za 7.963 tisoč EUR. Na dan 30. 6. 2017 je regulatorni kapital Skupine znašal 60.638 tisoč EUR. Glede na 31. 12. 2016, ko je ta znašal 59.611 tisoč EUR, se je povečal za 1.027 tisoč EUR. Kapitalska ustreznost Skupine je na dan 30. 6. 2017 znašala 14,59 %.