Pokaži / skrij meni

Preprečevanje pranja denarja

Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna, tveganja pa v zadnjih letih povečujejo tudi različne oblike financiranja terorizma. Oboje predstavlja grožnjo za stabilnost in ugled banke ter celotnega finančnega sistema. Deželna banka Slovenije je pri svojem delovanju usklajena z nacionalnimi in evropskimi predpisi, ki urejajo področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) ter tako izpolnjuje najvišje zahteve domačih in mednarodnih standardov.

Področje PPDFT nadzorujeta Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, in Banka Slovenije. Zakonski in podzakonski predpisi so objavljeni na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja.

Pojem pranje denarja in financiranje terorizma

Pranje denarja je prikrivanje izvora denarja ali premoženja, pridobljenega s katerimikoli kaznivimi dejanji, in vključuje:
•    zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvirata iz kaznivega dejanja,
•    skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvirata iz kaznivega dejanja.
Financiranje terorizma je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bosta v celoti ali delno uporabljena za izvedbo terorističnega dejanja, ali da ju bodo uporabili terorist oziroma teroristka ali teroristična organizacija.


Ureditev področja obvladovanja tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma

V Deželni banki Slovenije smo v interni Poslovni politiki za obvladovanje tveganj pred zlorabo banke v namene pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavili sistem za izvajanje ukrepov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma, ki omogoča obvladovanje operativnega in pravnega tveganja ter tveganja izgube ugleda, ki bi jih lahko povzročil finančni kriminal, povezan s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. S politiko daje uprava banke usmeritve, nadzoruje njihovo izvajanje ter določa organizacijske, kadrovske in druge pogoje, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje predpisov in dobre bančne prakse na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Za področje izvajanja ukrepov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma smo v Deželni banki Slovenije imenovali pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in namestnike pooblaščenca ter razmejili pristojnosti, naloge in odgovornosti vseh zaposlenih pri izvajanju ukrepov te politike.

Bančni delavci odgovorno izvajajo predpisane ukrepe in skrbijo za delovanje notranjih kontrol, ki zagotavljajo obvladovanje tveganj ter preprečujejo zlorabe banke za aktivnosti pranja denarja in financiranja terorizma.

V Deželni banki Slovenije skrbimo za redna strokovna usposabljanja z izobraževanji vseh zaposlenih, s čimer krepimo zavedanje o problematiki PPDFT.


Notranje kontrole

V Deželni banki Slovenije smo vzpostavili notranje kontrole - te izvajamo v organizacijskih enotah, ki sklepajo poslovna razmerja in opravljajo transakcije za stranke, pri poslovodstvu in pri pooblaščencu. Kontrole izvajamo tudi na podlagi programske podpore v bančnih programih. Če banka predpisanih ukrepov ne more izvesti, ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcije, oziroma mora prekiniti poslovno razmerje, če je to že sklenjeno. Banka prav tako ne sme skleniti poslovnega razmerja s stranko, zoper katero so uvedeni mednarodni omejevalni ukrepi.

Ključna elementa v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma sta pregled in poznavanje stranke, zato v Deželni banki Slovenije na vseh področjih poslovanja dosledno uveljavljamo osnovno in najpomembnejše načelo »(s)poznaj svojo stranko«.
Izjavljamo, da v Deželni banki Slovenije ne poslujemo z bankami iz off-shore področij. Prav tako ne poslujemo z navideznimi bankami.

Dodatne informacije:

Wolfsbergov vprašalnik
DBS Patriot Act Certification