Pokaži / skrij meni

Poslovanje s podjetji

Izvleček iz cenika in obrestne mere za pravne osebe.

Napovedane so spremembe cenika. Več si preberite tukaj.

Izvleček v PDF

Transakcijski račun – TRR

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
1.1.Poslovanje z računom
1.1.1.Odprtje računabrez nadomestila
1.1.2.Vodenje računa
Vodenje računa zajema upravljanje z računom v domači in tujih valutah, zagotovitev vodenja prometa in stanja na računu ob vsaki spremembi, izpisek v elektronski obliki, obračun in specifikacije plačanih nadomestil, mesečni obračun vpoglednih obresti, posredovanje obvestil o spremembah in drugo.
1.1.2.1.Vodenje poslovnega računa10,00mesečno
1.1.2.2.Vodenje fiduciarnega računa4,00mesečno
1.1.3.Zaprtje računa30,00ob zapiranju
Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba na zahtevo stranke.
1.1.4.Vodenje sredstev na računu v valuti EUR za zneske na računu
1.1.4.1.do vključno 100.000,00 EURbrez nadomestila
1.1.4.2.nad 100.000,00 EUR*0,50**mesečno
* Nadomestilo se ne obračuna za račun rezervnega sklada, ki je namenjen zbiranju sredstev etažnih lastnikov, za račun stranke, ki je upravitelj takšnega rezervnega
sklada ter za račune humanitarnih organizacij.
** na letni ravni od dnevne vrednosti stanja nad 100.000,00 EUR
1.2.Pošiljanje izpiskov 
1.2.1.Elektronskobrez nadomestila
1.2.2.Po pošti1,30mesečno
1.3.Izdaja različnih potrdil in obvestil pri poslovanju s TRR 
1.3.1.V slovenskem jeziku10,00takoj
1.3.2.V angleškem jeziku21,00takoj
DDV se zaračuna v skladu z ZDDV-1
1.3.3.Izpis prometa na računu za daljše časovno obdobje za posamezno stran0,30takoj
1.3.4.Potrdilo o izvršenem nalogu v državi1,00takoj
1.3.5.Pošiljanje opominov5,00takoj
1.4.Nadomestilo za potrjevanje IOP obrazcev
1.4.1.Nadomestilo za potrjevanje IOP obrazcev za domače pravne osebe20,00takoj
1.4.2.Nadomestilo za potrjevanje IOP obrazcev za tuje pravne osebe100,00takoj
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z ZDDV-1 v višini 22 % za storitve, ki so navedene pod točko 1.4. 
Banka enkrat letno izstavi IOP obrazce zaradi uskladitve stanja brez zaračunanega nadomestila. Nadomestila navedena pod točko 1.4. se zaračunajo, ob vsaki izredni zahtevi za izstavitev IOP obrazca.

Domače in čezmejne plačilne transakcije

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije.
Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije.
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v kateri koli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke).
2.1.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 50.000 EUR v breme računa (mala plačila)
Domača plačila banka izvršuje v SEPA[1] standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo[2]) med članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu.
2.1.1.Elektronsko poslovanje preko DBS PRONET, mDBS in TPP[3]
2.1.1.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
0,35takoj
2.1.1.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
0,80takoj
2.1.1.3.Nujni nalog5,90takoj
2.1.1.4. Množična plačila SEPA
2.1.1.4.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
0,35takoj
2.1.1.4.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
0,80takoj
2.1.1.4.3.Nalog za izplačilo plač po dogovoru z banko0,15takoj
2.1.1.4.4.Zbirni nalog v breme TRRbrez nadomestila
2.1.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
2.1.2.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2,00takoj
2.1.2.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
2,90takoj
2.1.2.3.Nujni nalog7,50takoj
2.1.3.Zavrnitev naloga0,30mesečno
Nalog ne izpolnjuje enega ali več pogojev za izvršitev plačila ali na zahtevo komitenta.
2.2.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 50.000 EUR v breme računa (velika plačila)
2.2.1.Elektronsko poslovanje preko DBS PRONET, mDBS in TPP
2.2.1.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
0,35takoj
2.2.1.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
5,90takoj
2.2.1.3.Nujni nalog5,90takoj
2.2.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
2.2.2.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2,00takoj
2.2.2.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
7,50takoj
2.2.2.3.Nujni nalog7,50takoj
2.2.3.Zavrnitev naloga0,30mesečno
Nalog ne izpolnjuje enega ali več pogojev za izvršitev plačila.
2.3.Neregulirane čezmejne plačilne transakcije v breme računa (NON STP)
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP[4]) je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.
2.3.1.Nalog oddan preko DBS PRONET/mDBS/TPP-malo plačilo0,80 + 10,00takoj
2.3.2.Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo2,90 + 10,00takoj
2.3.3.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS PRONET/mDBS/TPP  5,90 + 10,00takoj
2.3.4.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na bančnem okencu 7,50 + 10,00takoj
2.3.5.Zavrnitev naloga0,30mesečno
Nalog ne izpolnjuje enega ali več pogojev za izvršitev plačila ali na zahtevo komitenta.
2.4.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)
2.4.1.Prejeto interno plačilo
(priliv od stranke DBS)
brez nadomestilatakoj
2.4.2.Prejeto eksterno plačilo do vključno 50.000 EUR*
(priliv od stranke druge banke)
0,09takoj
2.4.3.Prejeto eksterno plačilo nad 50.000 EUR*
(priliv od stranke druge banke)
0,09takoj
*Nadomestilo se zaračunava za plačila v dobro TRR odprtega pri DBS za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v EUR, SEK in RON.
2.5.Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic (razen EUR, SEK, RON)
2.5.1.Elektronsko poslovanje preko DBS PRONET, mDBS in TPP
2.5.1.1.Nalog oddan preko DBS PRONET/mDBS/TPP0,088,00100,00takoj
2.5.1.2.Prejeto plačilo0,088,00100,00takoj
2.5.1.3.Nujni nalog5,90takoj
2.5.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu 
2.5.2.1.Nalog oddan na bančnem okencu0,1010,00150,00takoj
2.5.2.2.Prejeto plačilo0,1010,00150,00takoj
2.5.2.3.Nujni nalog7,50takoj
2.5.3.Zavrnitev naloga0,30mesečno
Nalog ne izpolnjuje enega ali več pogojev za izvršitev plačila ali na zahtevo komitenta.
2.6. Direktne obremenitve – DB za upnike
2.6.1.Direktne obremenitve – DB SEPA0,25takoj
2.7.Preklic naloga pred izvršitvijo7,00takoj
Preklic naloga je mogoč dokler ni postal nepreklicen v sistemu ali pri prejemnikovi banki.
2.8.Reklamacije in storitve po poizvedbah10,00takoj
[1] Plačilo SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi 28 držav članic Evropske unije (EU), 3 držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP), EU območij po 355. členu Pogodbe o EU ter določenih držav in območij izven EU/EGP. Povezava na seznam držav članic SEPA območja: http://www.sepa.si/SloPrenova/SplosnoSepa/GeografskoObmocje.htm
[2] STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.
[3] TPP (Tretji ponudniki storitev) ponujajo dva osnovna tipa storitev (zagotavljanje podatkov o računih in storitev odrejanja plačil).
[4] NON STP (NON Straight-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljene avtomatske izvršitve naloga in zahteva ročne posege pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.

Druge plačilne transakcije (mednarodni plačilni promet)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU.
3.1.Elektronsko poslovanje preko DBS PRONET, mDBS in TPP
3.1.1.Nalog oddan preko DBS PRONET/mDBS/TPP0,088,00100,00takoj
3.1.2.Prejeto plačilo0,088,00100,00takoj
3.1.3.Nujni nalog5,90takoj
3.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu 
3.2.1.Nalog oddan na bančnem okencu0,1010,00150,00takoj
3.2.2.Prejeto plačilo0,1010,00150,00takoj
3.2.3.Nujni nalog7,50takoj
3.3.Zavrnitev naloga0,30mesečno
Nalog ne izpolnjuje enega ali več pogojev za izvršitev plačila ali na zahtevo komitenta.
3.4.Nakazila v tujino- opcija OUR
OUR- nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec-plačnik).
3.4.1.nalogi do višine EUR 2.50010,00takoj
3.4.2.nalogi do višine EUR 5.00015,00takoj
3.4.3.nalogi do višine EUR 25.00030,00takoj
3.4.4.nalogi do višine EUR 50.00050,00takoj
3.4.5.nalogi nad EUR 50.00065,00takoj
Za plačila v tujih valutah do protivrednosti 2.000 EUR se dodatno zaračuna 10 EUR in za zneske nad protivrednostjo 2.000 EUR se dodatno zaračuna 15 EUR.
3.5.Nakazilo iz tujine - obračun OUR stroškov
Kadar komitent prejme nakazilo iz tujine z oznako stroškov OUR, banka za stroške nakazila bremeni tujo banko. Če tuja banka v roku 60 dni od obračuna stroškov ne poravna obveznosti, banka bremeni komitenta (upravičenca nakazila) za nastale stroške.
3.6.Pogojeno nakazilo0,2020,00210,00takoj
Banka poleg zaračuna še nadomestilo za odliv in dejansko nastale stroške.
3.7.Preklic naloga pred izvršitvijo7,00takoj
Preklic naloga je mogoč dokler ni postal nepreklicen v sistemu ali pri prejemnikovi banki.
3.8.Reklamacije in storitve po poizvedbah10,00takoj

Spletno in mobilno bančništvo

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
4.1.Pristopnina za DBS PRONETbrez nadomestila
4.2.Izdaja digitalnega potrdila na pametnem USB ključku58,00takoj
4.3.Izdaja digitalnega potrdila na pametni kartici58,00takoj
4.4.Izdaja čitalca pametnih kartic22,00takoj
4.5.Izdaja in zamenjava generatorja enkratnih gesel18,00takoj
4.6.Uporaba spletne banke za poslovni račun5,00mesečno
4.7.Uporaba spletne banke za fiduciarni račun2,50mesečno
4.8.Pristopnina za mDBSbrez nadomestilatakoj
4.9.Uporaba mDBSbrez nadomestilamesečno

E-računi

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
IZDAJATELJ E-RAČUNOV
5.1.Pristopnina za storitev e-računibrez nadomestilamesečno
5.2.Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku (število / mesec)
5.2.1.do vključno 5000,25mesečno
5.2.2.od 501 do vključno 10.0000,20mesečno
5.2.3.nad 10.0000,15mesečno
5.3.Dodatek k ceni za posamezen e-račun v odvisnosti od velikosti paketa
5.3.1.do vključno 200 kBbrez nadomestila
5.3.2.nad 200 kB do vključno 500 kB0,03mesečno
5.3.3.nad 500 kB0,06mesečno
5.4.Ostale storitve sistema e-računi
5.4.1.E-povratnica na e-račun0,02mesečno
5.4.2.Sprejem e-prijave/e-odjave0,02mesečno
5.4.3.E-povratnica na e-prijavo/e-odjavo0,02mesečno
PREJEMNIK E-RAČUNOV
5.5.Pristopnina za storitev e-računbrez nadomestila
5.6.Posredovanje e-prijave/e-odjavebrez nadomestila

Gotovinsko poslovanje

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
6.1.V domači valuti 
6.1.1.Polog gotovine na račun 
6.1.1.1.Bankovci0,301,00takoj
6.1.1.2. Kovanci2,001,00takoj
6.1.2.Izplačilo v breme računa v gotovini 
6.1.2.1.Bankovci do 50.000 EUR0,251,00takoj
6.1.2.2Bankovci nad 50.000 EUR2,00takoj
6.1.2.3. Kovanci2,00takoj
6.2.V tuji valuti
6.2.1.Dvig tuje gotovine do 50.000 EUR0,251,00takoj
6.2.2.Dvig tuje gotovine nad 50.000 EUR2,00takoj
6.2.3. Polog tuje gotovine0,251,0083,50takoj
6.3.Dnevno nočni trezor - DNT0,251,00 takoj
Pri dvigu gotovine se obračuna še nadomestilo za papirni nalog v višini 2,00 EUR.

Poslovanje s plačilno kartico Activa MasterCard

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
7.1.Letna članarina33,00letno
7.2.Letna članarina za pooblaščenca33,00letno
7.3.Blokada kartice14,80mesečno
7.4.Deblokada kartice4,00mesečno
7.5.Predčasna zamenjava kartice12,50mesečno
7.6.Izredno naročilo kartice14,80mesečno
7.7.Neupravičena reklamacija10,00mesečno
7.8.Dvig gotovine na bančnih okencih5,008,00mesečno
7.9.Dvig gotovine na bančnih avtomatih5,008,00mesečno
7.10.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,40mesečno
7.11.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,45mesečno
7.12.Deblokada PIN-številke na bančnem okencu1,00mesečno
7.13.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00mesečno
7.14.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi1,00mesečno
7.15.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino4,00mesečno
7.16.Začasna sprememba limita poslovanja3,50mesečno
7.17.Trajna sprememba limita poslovanja3,50mesečno
7.18.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00mesečno
7.19.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00mesečno
7.20.Preklic že izdelane kartice5,10mesečno
7.21.Sprememba datuma poravnave obveznosti2,90mesečno
DRUGE STORITVE
7.21.Izdaja nadomestne kartice
7.21.1.Izdaja nadomestne kartice-center za izdajo se nahaja v ZDA80,00mesečno
7.21.2.Izdaja nadomestne kartice-center za izdajo se nahaja izven ZDA112,80mesečno
7.22.Hitro avansiranje
7.22.1.Center za izdajo se nahaja v ZDA54,30mesečno
7.22.2.Center za izdajo se nahaja izven ZDA79,30mesečno
7.23.Nakup na obroke s plačilno kartico
7.23.1.Aktivacija obročne funkcionalnosti5,00 takoj
7.23.2.Nadomestilo za posamezen obrok1,00 mesečno

Poslovanje s plačilno kartico Activa Maestro

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
8.1.Letna članarina za zakonitega zastopnikabrez nadomestilaletno
8.2.Letna članarina za pooblaščencabrez nadomestilaletno
8.3.Izdaja kartice in obnova kartice zakonitim zastopnikombrez nadomestilamesečno
8.4.Izdaja kartice in obnova kartice pooblaščencem6,85mesečno
8.5.Predčasna zamenjava kartice6,85mesečno
8.6.Blokada kartice6,50mesečno
8.7.Deblokada kartice4,00mesečno
8.8.Neupravičena reklamacija10,00mesečno
8.9.Dvig gotovine na prodajnem mestu in v poslovalnicah bank2,002,3020,00takoj
8.10.Dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije2,002,3020,00takoj
8.11.Dvig gotovine na bančnih avtomatih v EUR območju0,90takoj
8.12.Dvig gotovine na bančnih avtomatih izven EUR območja2,30takoj
8.13.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,40takoj
8.14.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,45takoj
8.15.Deblokada PIN-številke na bančnem okencu1,00takoj
8.16.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
8.17.Začasna sprememba limita poslovanja3,50mesečno
8.18.Trajna sprememba limita poslovanja3,50mesečno
8.19.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00mesečno
8.20.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00mesečno
8.21.Preklic že izdelane kartice5,10mesečno

Druge storitve plačilnega prometa

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
9.1.Nalogi v dobro humanitarnih organizacij - po dogovorubrez nadomestila
9.2.Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
9.2.1.Vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po sklepu na račun upnika40,00takoj
9.2.2.Vsako naslednje delno nakazilo po sklepu na račun upnika16,00takoj
9.2.3.Vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo na primarne banke33,00takoj
9.2.4.Vsako naslednje delno nakazilo po sklepu na primarne banke14,00takoj
Vsako naslednje delno nakazilo po sklepu istega dne se obračuna po tarifi 2.1.2.1. za interni nalog, ali 2.1.2.2. za plačilo eksternega naloga do vključno 50.000 EUR ali 2.2.2.2. za plačilo eksternega naloga nad 50.000 EUR.
9.3.Izvršitev izvršnice
9.3.1.Vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici na račun upnika40,00takoj
9.3.2.Vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici na račun upnika16,00takoj
9.3.3.Vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo drugi banki33,00takoj
9.3.4.Vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici drugi banki14,00takoj
Vsako naslednje delno nakazilo po sklepu istega dne se obračuna po tarifi 2.1.2.1. za interni nalog, ali 2.1.2.2. za plačilo eksternega naloga do vključno 50.000 EUR ali 2.2.2.2. za plačilo eksternega naloga nad 50.000 EUR.
9.4.Unovčevanje menic25,00takoj
9.5.Izdaja potrdil
9.5.1.Informacija o vrstnem redu sklepa*6,70
9.5.2.Izdaja potrdila o številki računa in stanja TRR ter drugih podatkih iz bančnih evidenc na podlagi pisne zahteve in izkazanega pravnega interesa *10,00takoj
DDV se zaračuna v skladu z ZDDV-1
9.5.3.Potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu na podlagi pisne zahteve pristojnih organovbrez nadomestila
10.  DOKUMENTARNO IN GARANCIJSKO POSLOVANJE
Zap.št.Naziv storitveZnesek nadomestila v EURFrekvenca
fiksni znesekv %min.max.obračuna
10.1.Dokumentarni inkaso
10.1.1.Nostro in loro inkaso dokumentov oz. menice0,158,40167,00takoj
10.1.2.Pridobitev meničnega akcepta0,1512,60167,00takoj
10.1.3.Vnovčenje menice brez protesta0,2012,60167,00takoj
10.1.4.Izročitev dokumentov brez plačila21,00takoj
10.1.5.Loro inkaso z izvršenim protestom menice0,3012,60167,00takoj
10.2.Dokumentarni akreditivi in stand-by dokumentarni akreditivi
10.2.1.Uvozni (nostro) akreditivi
10.2.1.1.Odpiranje akreditiva s položenim kritjem0,2025,001,700.00takoj
10.2.1.2.Odpiranje na osnovi pogodbe o okvirnem limitu0,3025,001,700.00takoj
Nadomestilo pod 10.2.1.1. in 10.2.1.2. se zaračuna ob odprtju in ob vsakem začetem tromesečju do poteka veljavnosti akreditiva oz. obveznosti plačila. Če je zapadlost v 10. dneh novega začetega četrtletja, banka lahko opusti obračun.
10.2.1.3.Pregled dokumentov0,1516,70takoj
10.2.1.4.Vrnitev ali izročitev dokumentov brez plačila21,00takoj
10.2.2.Izvozni (loro) akreditiv 
10.2.2.1.Notifikacija0,1216,70167,00takoj
10.2.2.2.Konfirmacija0,3025,10167,00takoj / kvartal.
10.2.2.3.Prenos akreditiva in asignacija0,1025,00167,00takoj
10.2.2.4.Prevzem dokumentov0,1516,70167,00takoj
V primeru, da akreditiv ni bil izkoriščen delno ali v celoti, se zaračunano nadomestilo ne vrne. 
10.3.Loro garancije
10.3.1.Notifikacija loro garancije0,1516,70167,00takoj
10.3.2.Prevzem in pošiljanje dokumentov v inkaso po garanciji0,158,40125,20takoj
10.3.3.Zahtevek za unovčenje loro garancij0,158,40125,20takoj
10.4.Skupne storitve pri dokumentarnem in garancijskem poslovanju
10.4.1.Pri vseh poslih povezanih s transferjem sredstev ( prilivi in odlivi) banka zaračuna nadomestilo iz točke 3.2. in dejansko nastale stroške.takoj
10.4.2.Predobvestilo (avizo)15,00takoj
10.4.3.Sprememba pogojev17,00takoj
10.4.4.Urgence15,00takoj
10.4.5.Preklic / nekoriščenje že sklenjenega posla15,00takoj
10.4.6.Izvedba zahtevnejših poslovpo dogovoru na predlog strokovne službetakoj
11. OSTALE SKUPNE STORITVE PLAČILNEGA PROMETA, DOKUMENTARNEGA IN GARANCIJSKEGA POSLOVANJA
Zap.št.Naziv storitveZnesek nadomestila v EURFrekvenca
fiksni znesekv %min.max.obračuna
11.1.Konzultacije in svetovanjepo dogovoru na predlog strokovne službetakoj
11.2.Pridobivanje informacij5,00takoj
11.3.SWIFT5,00takoj
11.4.Poštnina3,00takoj
11.5.Telefax0,50takoj
11.6.Fotokopije0,20takoj
11.7.Reklamacije in storitve po poizvedbah10,00takoj
11.8. Posebne storitve in posegi na zahtevo komitentapo dogovoru na predlog strokovne službetakoj

SMS obveščanje

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
12.1.DBS VARNOST SMS-OBVESTILO
12.1.1.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa Maestro1,20mesečno
12.1.2.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa MasterCard1,20mesečno
12.2.DBS INFO SMS-OBVESTILO
12.2.1.SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun1,70mesečno
Nadomestilo se zaračuna za vsak transakcijski račun in vsako mobilno številko posebej.
Pravne osebe
Depoziti v DOMAČI valuti (EUR):*Fiksne obrestne mereSpremenljive obrestne mere
Nominalna obrestna mera v %3m Euribor + pribitek v %6m Euribor + pribitek v %
Depoziti na odpoklic0,00
Depoziti od 31 dni0,00
Depoziti od 61 dni0,00
Depoziti od 91 dni0,00
Depoziti od 181 dni0,00
Depoziti od 271 dni0,00
Depoziti nad 1 leto0,04
Depoziti nad 2 leti0,060,150,15
Depoziti nad 3 leta0,120,200,20
Depoziti v TUJIH valutah:*
Nominalna obrestna mera v %
ValutaOznakaod 31 do 90 dniod 91 do 180 dniod 181 do 365 dninad 1 leto
Britanski funtGBP0,000,000,000,00
Ameriški dolarUSD0,000,000,000,00
*Obrestne mere za depozite pravnih oseb v domači in tuji valuti so informativnega značaja in nezavezujoče za banko. Odvisne so od razmer na denarnem trgu, likvidnostnih potreb banke, višine vezanih sredstev
in obsega sodelovanja s komitentom. Depoziti za zavarovanje terjatev na karticah MasterCard se ne obrestujejo.
Obrestne mere pravnih oseb za vpogledne vloge in dovoljeno negativno stanje na računu
Obrestovanje vpoglednih vlog pravnih osebNominalna obrestna mera v %Frekvenca obračuna
v domači valuti0,00mesečno
v tuji valuti0,00mesečno
Dovoljeno negativno stanje na računu
Obrestna mera se individualno dogovori s pogodbo, s katero se pravni osebi odobri dovoljeno negativno stanje na računu. Višina obrestne mere je odvisna od ročnosti, bonitete, zavarovanja in sodelovanja pravne osebe z banko.mesečno

Spodaj vpišite svoje podatke in se prijavite.

Obveščamo vas, da banka s 1. 2. 2021 spreminja zgornjo mejo za domače in čezmejne plačilne transakcije v SEPA standardu (mala plačila) iz 50.000,00 EUR na 100.000,00 EUR.

Cenik je dostopen na tej povezavi

Nazaj na vrh