Pokaži / skrij meni

Poslovanje s prebivalstvom

Izvleček iz cenika in obrestne mere za fizične osebe, kmetovalce, samostojne podjetnike in društva.
Izvleček v PDF

Transakcijski računi za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
1.1.OTVORITEV RAČUNA
1.1.1.Otvoritev računabrez nadomestila
1.1.2.Otvoritev več kot enega računa
1.1.2.1.drugega računa25,00takoj
1.1.2.2.vsakega naslednjega računa42,00takoj
1.1.3.Otvoritev volilnega računa25,00takoj
1.2.VODENJE RAČUNA
1.2.1.Vodenje DBS gotovinskega računa2,39mesečno
1.2.2.Vodenje DBS gotovinskega računa za nerezidente2,99mesečno
1.2.3.Vodenje DBS klasičnega računa2,39mesečno
1.2.4.Vodenje DBS osebnega računa2,39mesečno
1.2.5.Vodenje DBS osebnega računa za nerezidente2,99mesečno
1.2.6.Vodenje DBS upokojenskega računa1,95mesečno
1.2.7.Vodenje DBS upokojenskega računa za nerezidente1,95mesečno
1.2.8.Vodenje DBS zlatega računa6,99mesečno
1.2.9.Vodenje DBS otroškega računabrez nadomestila
1.2.10.Vodenje DBS dijaškega računabrez nadomestila
1.2.11.Vodenje DBS študentskega računabrez nadomestila
1.2.12.Vodenje osnovnega plačilnega računa*4,62mesečno
1.2.13.Vodenje osnovnega plačilnega računa (prejemniki denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka)*1,47mesečno
* ki vključuje: prvih osem nalogov (UPN, SDD, TN), dvig gotovine na BA drugih bank v evroobmočju, nadomestilo za uporabo e-banke DBS NET, pristopnino z e-banko DBS NET
1.3.ukinitev računa7,00takoj
Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba v roku do 6 mesecev od sklenitve.
1.4.Pošiljanje po pošti
1.4.1.Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na izpisek1,20takoj
1.4.2.Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na izpisek2,50takoj
1.4.3.Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti / za pošiljko priporočeno s povratnico5,50takoj
1.5.dodatne storitve na računu
1.5.1.Identifikacijske kartice
1.5.1.1.ponovna izdaja identifikacijske kartice0,99takoj
1.5.1.2.izdaja identifikacijske kartice pooblaščencu0,99takoj
1.5.1.3.prijava izgube ali kraje identifikacijske kartice4,59takoj
1.5.1.4.preklic prijave izgube ali kraje identifikacijske kartice6,50
takoj
1.5.2.Evidenčna knjižica
1.5.2.1.zamenjava4,90takoj
1.5.3.Čekovno poslovanje
1.5.3.1.izdaja čekovnih blanketov, za vsak izdan čekovni blanket0,40
takoj
1.5.3.2.pošiljanje čekov v inkaso / ček0,70takoj
1.5.3.3.prijava izgube čekovnih blanketov / ček4,50takoj
1.5.3.4.preklic prijave izgube ali kraje čekovnih blanketov6,30takoj
1.5.4.Trajni nalogi in direktne obremenitve na računu
avtomatska obdelava0,40takoj
ročna obdelava1,20takoj
1.6.Limit na računu
1.6.1.Avtomatski limitbrez nadomestila
1.6.2.Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni odobren)5,00takoj
1.6.3.Stroški odobritve izrednega limita
1.6.3.1.Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev
1.6.3.1.1.Stroški odobritve*11,0022,00takoj
1.6.3.1.2.Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*20,65takoj
1.6.3.1.3.Stroški zavarovanjapo pogodbi z zavarovalnico
1.6.3.2.Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta
1.6.3.2.1.Stroški odobritve* 12,5022,00takoj
1.6.3.2.2.Dodatni stroški odobritve za nezavarovane limite*21,10takoj
1.6.3.2.3.Stroški zavarovanjapo pogodbi z zavarovalnico
*1 za študente in imetnike DBS zlatega računa znaša nadomestilo 50 % rednega nadomestila
za odobritev izrednega limita (ugodnost imetnik DBS zlatega računa lahko uveljavi 1x letno)
*2 ne velja za delavce banke, ki podpišejo izjavo TRR-35
1.6.3.3.Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi zastave vezane vloge2,0022,00takoj
1.7.Opominjevalni postopek
1.7.1.Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem stanjunajveč 2,50takoj
1.7.2.Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem negativnem stanjunajveč 2,50
takoj
1.7.3.Pošiljanje opomina pred tožbonajveč 2,50takoj
1.8.Ostala nadomestila
1.8.1.Odkup deviz z izplačilom v domači valutibrez nadomestila
1.8.2.Prijava izgube ali kraje evidenčne knjižice6,30takoj
1.8.3.Preklic prijave izgube ali kraje evidenčne knjižice6,30takoj

Plačilni promet za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
3.1.DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA FIZIČNE OSEBE
Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije.
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v katerikoli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke).
3.1.1.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 100.000 EUR (mala plačila)
Domača plačila banka izvršuje v SEPA[1] standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo[2]) med članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu.
3.1.1.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP[3]
3.1.1.1.1.Interni nalogbrez nadomestila
(plačilna transakcija med strankama DBS)
3.1.1.1.2.Eksterni nalog0,40takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
3.1.1.1.3.Nujni nalog2,90takoj
3.1.1.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
3.1.1.2.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
3.1.1.2.1.1.Na račun fizične osebebrez nadomestila
3,1.1.2.1.2.Na račun s.p., društev in pravnih oseb0,59takoj
3.1.1.2.2.1.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - negotovinska plačila iz TRR pri DBS
plačila do 200 EUR1,30takoj
plačila od 200,01 do 500,00 EUR1,80takoj
plačila nad 500,00 EUR5,40takoj
3.1.1.2.2.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - gotovinska plačila0,502,50takoj
3.1.1.2.3.Nujni nalog7,70takoj
3.1.2.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 100.000 EUR (velika plačila)
3.1.2.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP
3.1.2.1.1.Interni nalogbrez nadomestila
(plačilna transakcija med strankama DBS)
3.1.2.1.2.Eksterni nalog2,90takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
3.1.2.1.3.Nujni nalog2,90takoj
3.1.2.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
3.1.2.2.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
3.1.2.2.1.1.Na račun fizične osebebrez nadomestila
3.1.2.2.1.2.Na račun s.p., društev in pravnih oseb0,59
3.1.2.2.2.Eksterni nalog7,70takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
3.1.2.2.3.Nujni nalog7,70takoj
3.1.3.Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP)
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP)[4] je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.
3.1.3.1.Nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP-malo plačilo0,40 + 5,00takoj
3.1.3.2.Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilo
plačila do 200 EUR1,30 + 10,00takoj
plačila od 200,01 do 500,00 EUR1,80 + 10,00takoj
plačila nad 500,00 EUR5,40 + 10,00takoj
3.1.3.3.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP 2,90 + 5,00takoj
3.1.3.4.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na bančnem okencu 7,70 + 10,00takoj
3.1.4.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)brez nadomestila
Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov, katerih imetniki so Rdeči križ, Unicef, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic, Inštitut za razvoj igrač, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, DPM Mojca in društva invalidov ter prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke – v dobro denarnega računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št. SI5601502-0007410050, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah banke, se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe
Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
3.2.ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR, SEK, RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA FIZIČNE OSEBE
Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU.
3.2.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP
3.2.1.1.Nakazilo do 50.000,00 EUR 6,26takoj
3.2.1.1.1. Opcija OUR*dodatno 8,35takoj
3.2.1.1.2.Nepopolni nalogdodatno 5,50takoj
3.2.1.1.3.Nujno plačilododatno 3,50takoj
3.2.1.2.Nakazilo nad 50.000,00 EUR10,00takoj
3.2.1.2.1.Opcija OUR*dodatno 8,35takoj
3.2.1.2.2.Nepopolni nalogdodatno 5,50takoj
3.2.1.2.3. Nujno plačilododatno 3,50takoj
3.2.2.Papirno poslovanje – na bančnem okencu
3.2.2.1.Nakazila do 50.000,00 EUR10,00takoj
3.2.2.1.1.Opcija OUR*dodatno 15,00takoj
3.2.2.1.2.Nepopolni nalogdodatno 10,00takoj
3.2.2.1.3.Nujno plačilododatno 7,00takoj
3.2.2.2.Nakazila nad 50.000,00 EUR50,00takoj
3.2.2.2.1.Opcija OUR*dodatno 15,00takoj
3.2.2.2.2.Nepopolni nalogdodatno 10,00takoj
3.2.2.2.3.Nujno plačilododatno 7,00takoj
3.2.3.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)2,50takoj
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik).
3.3.Plačila prek aplikacije Flik Pay
Aplikacija Flik Pay omogoča izvrševanje domačih takojšnjih plačil 24/7 med računi fizičnih oseb pri bankah v Sloveniji.
3.3.1.Aktivacija aplikacije Flik Paybrez nadomestila
3.3.2.Uporaba aplikacije Flik Paybrez nadomestila
3.3.3.Plačila med dvema fizičnima osebama
3.3.3.1.Plačilo na račun druge fizične osebebrez nadomestila
3.3.3.2.Zahtevek za plačilobrez nadomestila
3.3.3.3.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)brez nadomestila

Ostala nadomestila za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
4.1.Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
4.1.1.vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po30,00takoj
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika
4.1.2.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika10,00takoj
4.1.3.vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po20,00takoj
izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne banke
4.1.4.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne9,00takoj
4.1.5.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne1,60takoj
4.2.Unovčenje menice9,90
4.3.Izvršitev sklepa o dedovanju
4.3.1.obdelava sklepa9,90takoj
4.3.2.nakazilo/izplačilo vsakemu dediču5,10takoj
4.4.Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu9,90takoj
4.5.Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih izpisov dokumentov / od strani2,30
takoj
4.6.Izdaja raznih potrdil o stanju na računu6,70takoj
4.7.Neupravičena reklamacija7,00takoj
4.8.Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta /stran0,29takoj
4.9.Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita pri drugi banki9,90takoj
4.10.Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja / od vrstice0,503,60takoj
4.11.Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa banke4,20takoj
4.12.Izdaja izjav in potrdil
4.12.1.do 20.000,00 EUR15,00takoj
4.12.2.nad 20.000,00 EUR30,00takoj
4.13.Gotovinsko poslovanje
4.13.1.1.polog na TRR - bankovcibrez nadomestila
4.13.1.2.1.polog na TRR - kovanci do 50,00 EURbrez nadomestila
4.13.1.2.1.polog na TRR - kovanci nad 50,00 EUR2,001,00takoj
4.13.2.izplačilo s TRRbrez nadomestila
4.14.Zamenjava gotovine
4.14.1.Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska menjave0,501,50takoj
4.14.2.Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance / od zneska menjave2,001,50takoj
4.15.Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RSdejanski stroški poštnine + 5,00 EUR po pošiljkitakoj
4.16.Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino
4.16.1.za države EUdejanski stroški poštnine+20,00 EUR po pošiljkitakoj
4.16.2.izven EUdejanski stroški poštnine + 40,00 EUR po pošiljkitakoj
4.17.Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo plačnika/prejemnika1,20takoj
4.18.Posredovanje informacij o opravljeni plačilni transakciji1,20takoj
4.19.Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga1,20takoj
4.20.Preklic kreditnega plačilnega naloga pred izvršitvijo6,70takoj
4.21.Reklamacije in storitve po poizvedbah10,00takoj
4.22.Nakazilo na račun stečajnega upravitelja 1,60takoj
4.23.Posebne storitve in posegi na zahtevo komitenta                       na predlog strokovne službe
takoj
4.24.Obravnava zahtevka ZPIZ za vračilo pokojnine4,00takoj
Od storitev navedenih pod točko 4.8., 4.10. in 4.12. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22% razen, če so storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa.

Poslovanje s plačilnimi karticami za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
5.1.Plačilna kartica Activa Maestro
5.1.1.Letna članarinani članarine
5.1.2.Letna članarina za pooblaščencani članarine
5.1.3.Blokada kartice***6,70takoj
5.1.4.Deblokada kartice4,10takoj
5.1.5.izdaja kartice Activa Maestro in PIN številke pooblaščencem6,85takoj
5.1.6.Predčasna zamenjava kartice6,85takoj
5.1.7.Neupravičena reklamacija10,00takoj
5.1.8.dvig gotovine na bančnem okencu preko POS terminala2,002,3020,00takoj
5.1.9.dvig gotovine na prodajnem mestu2,002,3020,00takoj
5.1.10.dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije2,002,3020,00takoj
5.1.11.dvig gotovine na bančnih avtomatih DBSbrez nadomestilatakoj
5.1.12.dvig gotovine na bančnih avtomatih drugih bank v euro območju **0,75takoj
5.1.13.dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro območja2,50takoj
5.1.14.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih DBSbrez nadomestilatakoj
5.1.15.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih drugih bank**0,45takoj
5.1.16.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih DBSbrez nadomestilatakoj
5.1.17.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih drugih bank0,45takoj
5.1.18.Deblokada PIN-številke preko bančnega okenca1,00takoj
5.1.19.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
5.1.20.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
5.1.21.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.1.22.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.1.23.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
5.1.24. Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
5.1.25. Preklic že izdelane kartice5,40takoj
5.1.26. Storitev "Moj BA" *1,85/karticomesečno
* Neomejeno število dvigov gotovine in vpogledov v stanje na računu brez dodatne provizije na bankomatih vseh bank v Sloveniji in v euro območju
** Nadomestilo se na DBS otroškem, dijaškem in študentskem računu ne zaračunava
***V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
5.2.Plačilna kartica Activa Mastercard
5.2.1.Letna članarina19,90letno
5.2.2.Letna članarina za pooblaščenca19,90letno
5.2.3.Blokada kartice*8,50takoj
5.2.4.Deblokada kartice4,10takoj
5.2.5.Predčasna zamenjava kartice6,99takoj
5. 2.6.Izredno naročilo kartice14,80takoj
5.2.7.Neupravičena reklamacija10,00takoj
5.2.8.Dvig gotovine na bančnih okencih5,008,50takoj
5.2.9.Dvig gotovine na bančnih avtomatih5,008,50takoj
5.2.10.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,40takoj
5.2.11.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,50takoj
5.1.12.Deblokada PIN-številke na bančnem okencu1,00takoj
5.2.13.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
5.2.14.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
5.2.15.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi1,20takoj
5.2.16.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino4,00takoj
5.2.17.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.2.18.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.2.19.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
5.2.20.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
5.2.21.Preklic že izdelane kartice5,40takoj
5.2.22.Sprememba datuma poravnave obveznosti3,10takoj
5.2.23.Nakup na obroke s plačilno kartico
5.2.23.1.Aktivacija obročne funkcionalnosti5,00takoj
5.2.23.2.Nadomestilo za posamezen obrok1,00mesečno
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
5.3.ZLATA Plačilna kartica Activa Mastercard
5.3.1.Letna članarina63,00letno
5.3.2.Letna članarina za pooblaščenca63,00letno
5.3.3.Blokada kartice*15,00takoj
5.3.4.Deblokada kartice4,10takoj
5.3.5.Predčasna zamenjava kartice14,00takoj
5.3.6.Izredno naročilo kartice14,80takoj
5.3.7.Neupravičena reklamacija10,00takoj
5.3.8.Dvig gotovine na bančnih okencih5,008,50takoj
5.3.9.Dvig gotovine na bančnih avtomatih5,008,50takoj
5.3.10.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,40takoj
5.3.11.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,50takoj
5.3.12.Deblokada PIN-številke na bančnem okencu1,00takoj
5.3.13.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
5.2.14.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
5.3.15.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi1,20takoj
5.3.16.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino4,00takoj
5.3.17.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.3.18.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.3.19.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
5.3.20.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
5.3.21.Preklic že izdelane kartice5,40takoj
5.3.22.Sprememba datuma poravnave obveznosti3,10takoj
5.3.23.Nakup na obroke s plačilno kartico
5.3.23.1.Aktivacija obročne funkcionalnosti5,00takoj
5.3.23.2.Nadomestilo za posamezen obrok1,00mesečno
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
5.4.PREDPLAČNIŠKA kartica Activa Mastercard
5.4.1.Nadomestilo za polnjenje preko DBS NET0,40takoj
5.4.2.Nadomestilo za ostala polnjenja1,00takoj
5.4.3.Izdaja kartice9,90enkratno ob izdaji
5.4.4.Obnova kartice9,90takoj
5.4.5.Predčasna zamenjava kartice9,90takoj
5.4.6.Dvig gotovine (BA in POS) v evro območju0,95takoj
5.4.7.Dvig gotovine (BA in POS) izven evro območja2,70takoj
5.4.8.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,60takoj
5.4.9.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,50takoj
5.4.10.Deblokada PIN-številke na bančnem okencu1,00takoj
5.4.11.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
5.4.12.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
5.4.13.Blokada kartice*8,20takoj
5.4.14.Deblokada kartice4,10takoj
5.4.15.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.4.16.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
5.4.17.Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje na naslov v državi)1,20takoj
5.4.18.Izpis prometa več kot enkrat mesečno (pošiljanje na naslov v tujino)4,00takoj
5.4.19.Prenos dobroimetja na TRR pri DBSbrezplačno
5.4.20.Izplačilo dobroimetja1,00takoj
5.4.21.Neupravičena reklamacija10,00takoj
5.4.22.Izredno naročilo kartice14,80enkratno
5.4.23.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
5.4.24.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
5.4.25.Preklic že izdelane kartice5,40takoj
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
5.5.DRUGE STORITVE za plačilno kartico Activa Mastercard
5.5.1.Izdaja nadomestne kartice
5.5.1.1.Center za izdajo se nahaja v ZDA80,00takoj
5.5.1.2.Center za izdajo se nahaja izven ZDA112,80takoj
5.5.2.Hitro avansiranje
5.5.2.1.Center za izdajo se nahaja v ZDA54,30takoj
5.5.2.2.Center za izdajo se nahaja izven ZDA79,30takoj
5.6.Zahtevek za dokument
5.6.1.Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD8,50takoj
5.6.2.Zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna mesta Plasis, NLB)2,20takoj
5.6.3.Zahtevek za dokument znotraj sistema Activabrez nadomestila
5.6.4.Stroški blokacije zaradi preseženega zneska zaupanja in prehoda v nedovoljeno stanjedejanski stroškitakoj

Spletno in mobilno bančništvo za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
6.1.Pristopnina za DBS NET19,00takoj
6.2.Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja enkratnih gesel29,00takoj
6.3.Pristopnina za DBS NET (za učence, dijake in študente)brez nadomestila
6.4.Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja enkratnih gesel (za učence, dijake in študente)14,00takoj
6.5.Aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel14,00takoj
6.6.aktiviranje uporabe zamenjanega generatorja enkratnih gesel9,99takoj
6.7.Nadomestilo za uporabo DBS NET0,70mesečno
6.8.Nadomestilo za uporabo DBS NET – učenci, dijaki, študentje, imetniki DBS zlatega računa
brez nadomestila
6.9.Pristopnina za storitev e-računibrez nadomestila
6.10.Posredovanje e-prijave/e-odjavebrez nadomestila
6.11.Posredovanje e-računa s prilogami prejemnikubrez nadomestila
6.12.Pristopnina za mDBSbrez nadomestilatakoj
6.13.Nadomestilo za uporabo mDBSbrez nadomestilamesečno

Devizno poslovanje za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
7.1.1.     Tuja gotovina
7.1.1.Odkup tuje gotovine od fizičnih oseb, ki imajo osebni račun pri DBSbrez nadomestila 
7.1.2.Prodaja tuje gotovine fizičnim osebam, ki imajo osebni račun pri DBSbrez nadomestila
7.1.3.Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka5,004,50takoj
7.1.4.Odkup, prodaja in menjava tuje gotovine vsem, ki niso imetniki osebnega računa pri DBS1,205,0016,00takoj

SMS obveščanje za fizične osebe in kmete (za osebni namen)

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
8.1.DBS VARNOST SMS-OBVESTILO
8.1.1.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa Maestro1,20mesečno
8.1.2.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa MasterCard1,20mesečno
8.1.3.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s predplačniško kartico Activa MasterCard1,20mesečno
8.2.DBS INFO SMS-OBVESTILOtakoj
8.2.1.SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun0,29
8.2.2.SMS-obvestilo o prilivu na kartični račun0,29takoj

Krediti prebivalstvu

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR
Fiksni znesek v % min. max. Fiksni znesek v % min. max.
znesekznesek
KomitentNekomitent
1.potrošniški kredit v domači valuti
1.1.kratkoročni (do 12 mesecev)1,5030,00495,002,0040,00700,00
1.2.dolgoročni (nad 12 mesecev)1,5030,00495,002 ,050,00700,00
1.3.hitri kredit na osebnem računu1,9025,00
2.stanovanjskI kredit v domači valuti
2.1.Stroški odobritve1,5030,00495,001,5060,00700,00
3.GOTOVINSKI STANOVANJSKI KREDIT V DOMAČI VALUTI
do 360 mesecev2,50200,00695,003,00400,00995,00
4.Kratkoročni krediti v domači valuti na podlagi zastave vrednostnih papirjev
4.1.priprava dodatka h kreditni in zastavni pogodbi v primeru spremembe zastave vred. papirjev30,0030,00
4.2. priprava dodatka h kreditni in zastavni pogodbi v primeru prodaje zastav. vred. papirjev in ponovni zastavi novih/drugih vrednostnih papirjev90,0090,00
5.Premostitveni kratkoročni krediti v domači valuti na podlagi zastave depozita1,0030,00500,001,0030,00500,00
6.Nadomestilo za opravljanje kreditnih poslov po pooblastilu pravnih oseb
Po dogovorumax. 3,0max. 3,0
7.predčasno vračilo
7.1.krediti, odobreni do 9. 8. 201050 % stroškov odobritve50 % stroškov odobritve
7.2.krediti z referenčno obrestno merobrez stroškovbrez stroškov
7.3.krediti z nominalno obrestno mero1 % zneska predčasno odplačanega kredita/glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe in če vsota predčasnih odplačil v obdobju dvanajstih mesecev presega 10.000,00 EUR1 % zneska predčasno odplačanega kredita/glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe in če vsota predčasnih odplačil v obdobju dvanajstih mesecev presega10.000,00 EUR
0,5 % zneska predčasno odplačanega kredita , če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto
0,5 % zneska predčasno odplačanega kredita , če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot eno leto
8.Nadomestilo za spremembo kreditne pogodbe1,5029,00290,001,5029,00290,00
9.Izdaja oz. namera o izbrisni pobotnici50,0050,00
10.Stroški opomina za kredite
10.1.prvi opominnajveč 6,50največ 6,50
10.2.drugi opominnajveč 6,50največ 6,50
10.3.tretji opominnajveč 6,50največ 6,50
11.Stroški spremembe zastavljenih terjatev iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov10,0010,00
12.Stroški spremembe obrestne mere na željo kreditojemalca150,00150,00
13.Nadomestilo za vpis zastavne pravice, ostali stroškidejanski stroškidejanski stroški

Krediti za kmetijsko dejavnost

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR
Fiksni znesek v % min. max. Fiksni znesek v % min. max.
KomitentNekomitent
1.Odobritev kratkoročnega kredita v domači valuti1,2025,00400,002,0045,00500,00
2.Odobritev dolgoročnega kredita v domači valuti1,5030,00800,002,0055,001,000.00
3.Odobritev kredita, zavarovanega z odstopom terjatev iz naslova nepovratnih sredstev (subvencije,.. )1,5025,00800,001,5025,00800,00
4.Odobritev kredita za vzrejo živali1,5308001,530800
4.1.Odobritve prvega kredita za vzrejo prašičev v posameznem koledarskem letu1,5308001,530800
4.2.Odobritve vsakega nadaljnjega kredita za vzrejo prašičev v posameznem koledarskem letu0,75304001,530400
5.Sprememba kreditne pogodbe1,0025,00250,001,0025,00250,00
6.Sprememba obrestne mere na željo kreditojemalca150,00150,00
v %min.
6.REVOLVING KREDIT
6.1.odobritevod 0,35 % do 0,65 % od zneska odobrenega kredita, ob odobritvi.91,00
Višina nadomestila je odvisna od ročnosti odobrenega kredita.
6.2.stroški vodenja neizkoriščenega dela kreditaVišina nadomestila je določena z vsakokratno veljavnim Sklepom o višini obrestnih mer DBS. Stroški se obračunavajo mesečno od zneska neizkoriščenega dela kredita.

Transakcijski računi za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
1.1.OTVORITEV RAČUNA
1.1.1.Otvoritev računabrez nadomestila
1.1.2.Otvoritev več kot enega računa
1.1.2.1.drugega računa21,00takoj
1.1.2.2.vsakega naslednjega računa42,00takoj
1.2.VODENJE RAČUNA
1.2.1.Vodenje poslovnega računa za samostojne podjetnike in kmete (za dejavnosti)6,20mesečno
1.2.2.Vodenje poslovnega računa za društva6,20mesečno
1.2.3.Vodenje računa za neformalne skupine6,20mesečno
1.2.4.Vodenje proračunskega računabrez nadomestila
1.2.4.1.Gotovinska izplačilamesečno
1.2.4.1.1.do 2.000,00 EUR3,40mesečno
1.2.4.1.2.nad 2.000,00 EUR / od zneska0,25
1.2.4.1.3.tuja gotovina / od zneska0,504,20
1.2.4.1.4.vračilo neizplačanega priliva3,40
1.3.ukinitev računa7,00ob zapiranju
Se zaračuna v kolikor je odpovedana okvirna pogodba na zahtevo stranke.
1.4.Pošiljanje IZPISKOV
1.4.1.Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v državi / na izpisek1,20takoj
1.4.2.Pošiljanje izpiskov večkrat mesečno v tujino / na izpisek2,50takoj
1.4.3.Izpisek ob spremembi prometa1,20takoj
1.4.4.Izpisek ob spremembi prometa elektronska pošiljkani nadomestila
1.5.dodatne storitve na računu
1.5.1.Poslovna plačilna kartica Activa MasterCard
1.5.1.1.predčasna zamenjava kartice12,50takoj
1.5.1.2.Trajni nalogi in direktne obremenitve na poslovnem računu
1.5.1.2.1.avtomatska obdelava0,40takoj
1.5.1.2.2.ročna obdelava1,20takoj
1.6.Limit na poslovnem računu za samostojne podjetnike
1.6.1.Obravnava zahtevka za izredni limit (če limit ni odobren)8,40takoj
1.6.2. Stroški odobritve izrednega limita
1.6.2.1.Stroški odobritve izrednega limita do 6 mesecev
1.6.2.1.1.Stroški odobritve1,0022,00takoj
1.6.2.1.2.Stroški zavarovanjapo pogodbi z zavarovalnicotakoj
1.6.2.2.Stroški odobritve izrednega limita do 1 leta
1.6.2.2.1.Stroški odobritve2,5022,00takoj
1.6.2.2.2.Stroški zavarovanja
1.6.2.3.Stroški odobritve izrednega limita - na podlagi zastave vezane vloge2,0022,00takoj
1.7.Opominjevalni postopek
1.7.1.Pošiljanje prvega opomina o nedovoljenem negativnem stanju5,00takoj
1.7.2.Pošiljanje drugega opomina o nedovoljenem negativnem stanjutakoj
5,00
1.7.3.Pošiljanje opomina pred tožbo5,00takoj
1.8.Ostala nadomestila
1.8.1.Gotovinski polog na transakcijske račune zasebnikov, društev in civilnopravnih oseb
1.8.1.1.bankovci /od pologa0,251,0083,50
1.8.1.2.kovanci / od pologa2,001,00
1.8.2.Gotovinski dvig iz transakcijskih računov zasebnikov, društev in civilnopravnih oseb
1.8.2.1.bankovci do zneska 50.000 EUR0,251,00
1.8.2.2.bankovci nad zneskom 50.000 EUR2,00
1.8.2.3.kovanci2,001,00

Plačilni promet za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
2.1.DOMAČE IN ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE
Domača plačilna transakcija je plačilo med transakcijskimi računi na območju Republike Slovenije. Čezmejna plačilna transakcija je plačilo med državami članicami Evropske unije.
Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v katerikoli valuti je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov - vsaka stranka plača stroške svoje banke).
2.1.1.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije do 100.000 EUR (mala plačila)
Domača plačila banka izvršuje v SEPA standardu in preko sistema TARGET2 (nujna plačila). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je avtomatsko plačilo (STP plačilo) med članicami EU v EUR ali protivrednosti v valuti na podlagi 14. člena Uredbe (ES) št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti (trenutno SEK in RON), vsebuje IBAN upravičenca, BIC banke upravičenca in opcijo plačila stroškov SHA (delitev stroškov) in jo banka izvaja v SEPA standardu.
2.1.1.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP
2.1.1.1.1.Interni nalog0,20takoj
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2.1.1.1.2.Eksterni nalog0,45takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
2.1.1.1.3.Nujni nalog3,00takoj
2.1.1.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
2.1.1.2.1.Interni nalog
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2.1.1.2.1.1.Na račun fizične osebe0,95takoj
2.1.1.2.1.2.Na račun s.p., društev in pravnih oseb0,80takoj
2.1.1.2.2.1.Eksterni nalogtakoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - negotovinska plačila iz TRR pri DBS
plačila do 200 EUR1,30takoj
plačila od 200,01 do 500,00 EUR1,80takoj
plačila nad 500,00 EUR5,40takoj
2.1.1.2.2.2.Eksterni nalog
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki) - gotovinska plačila0,502,50takoj
2.1.1.2.3.Nujni nalog7,70takoj
2.1.2.Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije nad 100.000 EUR (velika plačila)
2.1.2.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP
2.1.2.1.1.Interni nalog0,20takoj
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2.1.2.1.2.Eksterni nalog3,00takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
2.1.2.1.3.Nujni nalog3,00takoj
2.1.2.2.Papirno poslovanje - na bančnem okencu
2.1.2.2.1.Interni nalog0,95
(plačilna transakcija med strankama DBS)
2.1.2.2.1.1.Kompenzacijski nalog0,80takoj
2.1.2.2.2.Eksterni nalog7,70takoj
(plačilna transakcija stranki pri drugi banki)
2.1.2.2.3.Nujni nalog7,70takoj
2.1.3.Neregulirane čezmejne plačilne transakcije (NON STP)
Neregulirana čezmejna plačilna transakcija (NON STP) je malo ali veliko plačilo, pri katerem nalog ne vsebuje enega izmed pogojev za regulirano čezmejno plačilo.
2.1.3.1.Nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP-malo plačilo0,45 + 7,00takoj
2.1.3.2.Nalog oddan na bančnem okencu - malo plačilotakoj
plačila do 200 EUR1,30 + 10,00takoj
plačila od 200,01 do 500,00 EUR1,80 + 10,00takoj
plačila nad 500,00 EUR5,40 + 10,00takoj
2.1.3.3.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan preko DBS NET/mDBS/TPP 3,00 + 7,00takoj
2.1.3.4.Nalog za veliko plačilo in nujni nalog oddan na bančnem okencu 7,70 + 10,00takoj
2.1.4.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)brez nadomestila
Pri plačilih terjatev banke, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke v dobro računov, katerih imetniki so Rdeči križ, Unicef, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Beli obroč, Hospic, Inštitut za razvoj igrač. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, DPM Mojca in društva invalidov ter prispevki za elementarne nesreče, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih - nalogi predloženi v poslovalnici Grosuplje v dobro računov Fundacije Drevored, Brezje pri Grosupljem 90, 1290 Grosuplje, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri vplačilih – nalogi predloženi v enotah banke in preko elektronske banke – v dobro denarnega računa strank, namenjenega za trgovanje z vrednostnimi papirji, odprtega pri Banki Slovenije, št. SI5601502-0007410050, se nadomestilo ne zaračunava.
Pri plačilu nalogov za plačilo premij v dobro pogodbene zavarovalnice, predloženih na enotah banke, se provizija ne zaračunava, v kolikor gre za plačilo premije za zavarovanje, sklenjeno s posredovanjem DBS kot posrednikom pri sklenitvi zavarovalne pogodbe
Pri prenakazilih sredstev, sproščenih na osnovi zapadlih depozitov, se na enotah banke provizija ne zaračunava.
2.2.ČEZMEJNE PLAČILNE TRANSAKCIJE V DRUGIH VALUTAH DRŽAV ČLANIC (razen EUR, SEK, RON) IN DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE (MEDNARODNI PLAČILNI PROMET) ZA ZASEBNIKE, DRUŠTVA IN NEFORMALNE SKUPINE
Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso valute članic EU.
2.2.1.Elektronsko poslovanje preko DBS NET, mDBS in TPP
2.2.1.1.Nakazilo do 50.000,00 EUR8,35takoj
2.2.1.1.1. Opcija OUR*dodatno 10,40takoj
2.2.1.1.2.Nepopolni nalogdodatno 7,00takoj
2.2.1.1.3.Nujno plačilododatno 4,00takoj
2.2.1.2.Nakazilo nad 50.000,00 EUR10,00takoj
2.2.1.2.1.Opcija OUR*dodatno 10,40takoj
2.2.1.2.2.Nepopolni nalogdodatno 7,00takoj
2.2.1.2.3. Nujno plačilododatno 4,00takoj
2.2.2.Papirno poslovanje – na bančnem okencu
2.2.2.1.Nakazila do 50.000,00 EUR10,00takoj
2.2.2.1.1.Opcija OUR*dodatno 15,00takoj
2.2.2.1.2.Nepopolni nalogdodatno 10,00takoj
2.2.2.1.3.Nujno plačilododatno 7,00takoj
2.2.2.2.Nakazila nad 50.000,00 EUR50,00takoj
2.2.2.2.1.Opcija OUR*dodatno 15,00takoj
2.2.2.2.2.Nepopolni nalogdodatno 10,00takoj
2.2.2.2.3.Nujno plačilododatno 7,00takoj
2.2.3.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)7,50takoj
*OUR-nadomestilo za kritje stroškov prejemnika plačila (vse nastale stroške tako svoje banke kot banke prejemnika plačila krije nalogodajalec oz. plačnik).
2.3.Plačila prek aplikacije Flik Pay
Aplikacija Flik Pay omogoča izvrševanje domačih takojšnjih plačil 24/7 med računi fizičnih oseb pri bankah v Sloveniji.
2.3.1.Aktivacija aplikacije Flik Paybrez nadomestila
2.3.2.Uporaba aplikacije Flik Paybrez nadomestila
2.3.3.Plačila med dvema fizičnima osebama
2.3.3.1.Plačilo na račun druge fizične osebebrez nadomestila
2.3.3.2.Zahtevek za plačilobrez nadomestila
2.3.3.3.Prejeto plačilo (plačilo v dobro računa)brez nadomestila

Ostala nadomestila za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
3.1.Izvršitev sodnih in upravnih sklepov o izvršbi
3.1.1.vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika30,00takoj
3.1.2.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun upnika10,00takoj
3.1.3.vodenje, obdelava in vsako prvo nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun20,00takoj
primarne banke
3.1.4.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu in po vsakem dolžniku na sklepu na račun primarne banke9,00takoj
3.1.5.vsako naslednje delno nakazilo po izvršnici oz. sklepu1,60takoj
in po vsakem dolžniku na sklepu istega dne
3.2.Unovčenje menice9,90takoj
3.3.Izvršitev sklepa o dedovanju
3.3.1.obdelava sklepa9,90takoj
3.3.2.nakazilo/izplačilo vsakemu dediču5,10takoj
3.4.Plačilo stroškov pogreba iz sredstev na računu9,90takoj
3.5.Izdelava prepisov, izpisov kartic, mikrofilmskih izpisov dokumentov / od strani2,30takoj
3.6.Izdaja raznih potrdil o stanju na računu6,70takoj
3.7.Neupravičena reklamacija7,00takoj
3.8.Fotokopije raznih dokumentov na željo komitenta /stran0,29takoj
3.9.Izdaja potrdila o prilivu plače za pridobitev kredita pri drugi banki9,90takoj
3.10.Izračun obresti, ki niso predmet bančnega poslovanja / od vrstice0,503,60takoj
3.11.Gotovinsko izplačilo priliva iz prehodnega računa banke4,20takoj
3.12.Izdaja izjav in potrdiltakoj
3.12.1.do 20.000,00 EUR15,00takoj
3.12.2.nad 20.000,00 EUR30,00takoj
3.13.Gotovinsko poslovanjetakoj
3.13.1.polog iztržka na TRR / od zneska0,25takoj
3.13.2.izplačilo s TRR / od zneska0,25takoj
3.14.Zamenjava gotovinetakoj
3.14.1.Zamenjava bankovcev za bankovce / od zneska menjave0,501,50takoj
3.14.2.Zamenjava kovancev za bankovce ali bankovcev za kovance ali kovancev za kovance / od zneska menjave2,001,50takoj
3.15.Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v RSdejanski stroški poštnine + 5,00 EUR po pošiljkitakoj
3.16.Pošiljanje numizmatičnih vrednosti v tujino
3.16.1.za države EUdejanski stroški poštnine + 20,00 EUR po pošiljkitakoj
3.16.2.izven EUdejanski stroški poštnine + 40,00 EUR po pošiljkitakoj
3.17.Potrdilo o opravljeni transakciji na zahtevo plačnika/prejemnika1,20takoj
3.18.Posredovanje informacij o opravljeni plačilni transakciji1,20takoj
3.19.Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga1,20takoj
3.20.Preklic kreditnega plačilnega naloga pred izvršitvijo6,70takoj
3.21.Reklamacije in storitve po poizvedbah10,00takoj
3.22.Nakazilo na račun stečajnega upravitelja 1,60takoj
3.23.Posebne storitve in posegi na zahtevo komitenta                       na predlog strokovne službe
takoj
Od storitev navedenih pod točko 3.8., 3.10. in 3.12. se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z 41. členom Zakona o davku na dodano vrednost v višini 22% razen, če so storitve v neposredni povezavi z opravljanjem plačilnega prometa.

Poslovanje s plačilnimi karticami za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
4.1.BANČNA KARTICA POSLOVNA ACTIVA MAESTRO
4.1.1.Letna članarina za zakonitega zastopnikani članarine
4.1.2.Letna članarina za pooblaščencani članarine
4.1.3.Izdaja kartice in obnova kartice zakonitim zastopnikombrez nadomestila
4.1.4.Izdaja kartice in obnova kartice pooblaščencem6,85takoj
4.1.5.Predčasna zamenjava kartice6,85takoj
4.1.6.Blokada kartice*6,70takoj
4.1.7.Deblokada kartice4,10takoj
4.1.8.Neupravičena reklamacija10,00takoj
4.1.9.Dvig gotovine na prodajnem mestu in poslovalnicah bank2,002,3020,00takoj
4.1.10.dvig gotovine na enotah Pošte Slovenije2,002,3020,00takoj
4.1.11.dvig gotovine na bančnih avtomatih v euro območju0,90takoj
4.1.12.dvig gotovine na bančnih avtomatih izven euro območja2,50takoj
4.1.13.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,45takoj
4.1.14.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,45takoj
4.1.15.Deblokada PIN- številke na bančnem okencu1,00takoj
4.1.16.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
4.1.17.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
4.1.18.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
4.1.19.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
4.1.20.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
4.1.21.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
4.1.22.Preklic že izdelane kartice5,40takoj
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
4.2.POSLOVNA PLAČILNA KARTICA AKTIVA MASTERCARD
4.2.1.Letna članarina33,00letno
4.2.2.Letna članarina za pooblaščenca33,00letno
4.2.3.Blokada kartice*14,80takoj
4.2.4.Deblokada kartice4,10takoj
4.2.5.Predčasna zamenjava kartice12,50takoj
4.2.6.Izredno naročilo kartice14,80takoj
4.2.7.Neupravičena reklamacija10,00takoj
4.2.8.Dvig gotovine na bančnih okencih5,008,50takoj
4.2.9.Dvig gotovine na bančnih avtomatih5,008,50takoj
4.2.10.Vpogled v stanje računa na bančnih avtomatih0,40takoj
4.2.11.Deblokada PIN-številke na bančnih avtomatih0,50takoj
4.2.12.Deblokada PIN- številke na bančnem okencu1,00takoj
4.2.13.Zamenjava PIN-številke na bančnih avtomatih1,00takoj
4.2.14.Naročilo nove PIN-številke4,00takoj
4.2.15.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v državi1,20takoj
4.2.16.Izpis prometa več kot enkrat mesečno v tujino4,00takoj
4.2.17.Začasna sprememba limita poslovanja3,70takoj
4.2.18.Trajna sprememba limita poslovanja3,70takoj
4.2.19.Sprememba naslova za pošiljanje kartic2,00takoj
4.2.20.Neupravičena poizvedba o neprejetih karticah4,00takoj
4.2.21.preklic že izdelane kartice5,40takoj
4.2.22.Sprememba datuma poravnave obveznosti3,10takoj
4.2.23.Nakup na obroke s plačilno kartico
4.2.23.1.Aktivacija obročne funkcionalnosti5,00 takoj
4.2.23.2.Nadomestilo za posamezen obrok1,00 mesečno
*V primeru blokade kartice ob kraji ali izgubi se blokada kartice ne zaračuna. Zaračuna se le nadomestilo za izdajo nove kartice (predčasna zamenjava) v skladu s cenikom.
4.3.DRUGE STORITVE za plačilno kartico Activa MasterCard
4.3.1.Izdaja nadomestne kartice
4.3.1.1.Center za izdajo se nahaja v ZDA80,00takoj
4.3.1.2.Center za izdajo se nahaja izven ZDA112,80takoj
4.3.3.Hitro avansiranje
4.3.3.1.Center za izdajo se nahaja v ZDA54,30takoj
4.3.3.2.Center za izdajo se nahaja izven ZDA79,30takoj
4.4.Zahtevek za dokument
4.4.1.Zahtevek za dokument v tujini za zneske nad 10 USD8,50takoj
4.4.2.Zahtevek za dokument v Sloveniji (prodajna mesta Plasis, NLB)2,20takoj
4.4.3.Zahtevek za dokument znotraj sistema Activabrez nadomestila
4.4.4.Stroški blokacije zaradi preseženega zneska zaupanja in prehoda v nedovoljeno stanjedejanski stroškitakoj

Spletno in mobilno bančništvo za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
5.1.Pristopnina za DBS NET19,00
5.2.Nadomestilo za uporabo DBS NET - s.p.1,70mesečno
5.3.Nadomestilo za uporabo DBS NET- društva1,70mesečno
5.4.Pristopnina za storitev e-računibrez nadomestila
5.5.Posredovanje e-prijave/e-odjavebrez nadomestila
5.6.Posredovanje e-računa s prilogami prejemniku0,15mesečno
5.7.Pristopnina za DBS NET z aktiviranjem uporabe generatorja enkratnih gesel29,00takoj
5.8.Aktiviranje uporabe generatorja enkratnih gesel14,00takoj
5.9.Aktiviranje uporabe zamenjanega generatorja enkratnih gesel9,99takoj
5.10.Pristopnina za mDBSbrez nadomestilatakoj
5.11.Nadomestilo za uporabo mDBSbrez nadomestilamesečno

Devizno poslovanje za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
6.1.Tuja gotovina
6.1.1.Odkup tuje gotovinebrez nadomestila 
6.1.2.Prodaja tuje gotovinebrez nadomestila
6.1.3.Zamenjava bankovcev izločenih iz obtoka5,004,50

SMS obveščanje za zasebnike, društva in civilno pravne osebe

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
7.1.DBS VARNOST SMS-OBVESTILO
7.1.1.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa Maestro1,20mesečno
7.1.2.SMS obvestilo o opravljenih transakcijah s plačilno kartico Activa MasteCard1,20mesečno
7.2.DBS INFO SMS-OBVESTILO
7.2.1.SMS-obvestilo o prilivu na transakcijski račun0,29takoj

Hranilne knjižice

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
2.1.HRANILNE KNJIŽICE V DOMAČI VALUTI
2.1.1.Prijava izgube ali kraje hranilne knjižice8,00takoj
2.1.2.Preklic prijave izgube ali kraje hranilne knjižice8,00takoj
2.1.3.Ukinitev hranilne knjižice5,00takoj
2.2.VEČVALUTNE HRANILNE KNJIŽICE
2.2.1.Izplačilo v domači valutibrez nadomestila
2.2.2.Prijava izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice8,00takoj
2.2.3.Preklic prijave izgube ali kraje večvalutne hranilne knjižice8,00takoj
2.2.4.Ukinitev večvalutne hranilne knjižice5,00takoj

Varčevanja in depoziti - prebivalstvo

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
1.1.PREDČASNA RAZVEZAVA (velja za varčevanja in depozite, sklenjene od 1. 8. 2015 dalje)
Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti
1.1.1.Predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt deponenta ali družinskega člana (mož, žena, otroci, starši), stalna izselitev iz države, elemantarna nesreča) 1,0030,00  1.000,00 takoj
1.1.2.Predčasna razvezava v ostalih primerih 2,0040,00  1.000,00 takoj

Varčevanja in depoziti - zasebniki, društva in civilno pravne osebe ter gotovinski transakcijski računi za neposredne in posredne proračunske uporabnike

Zap.št. Naziv storitve Znesek nadomestila v EUR Frekvenca
obračuna
Fiksni znesek v % min. max.
1.1.PREDČASNA RAZVEZAVA (velja za varčevanja in depozite, sklenjene od 1. 8. 2015 dalje)
Osnova za izračun nadomestila je glavnica, povečana za prejete obresti
1.1.1.Predčasna razvezava v izjemnih primerih (smrt deponenta ali družinskega člana (mož, žena, otroci, starši), stalna izselitev iz države, elemantarna nesreča) 1,0030,00  1.000,00 takoj
1.1.2.Predčasna razvezava v ostalih primerih 2,0040,00  1.000,00 takoj

Varčevanje - Fizične osebe
Depoziti v DOMAČI valuti (EUR):Fiksne obrestne mereSpremenljive obrestne mere
Nominalna obrestna mera v %6m Euribor + pribitek v %
Zlata knjižica0,02
Depoziti vezani od 15 do 30 dni
od 1.0000,001
Depoziti vezani od 31 do 60 dni
od 100 do 4.9990,01
od 5.000 do 19.9990,01
od 20.0000,01
Depoziti vezani od 61 do 90 dni
od 100 do 4.9990,01
od 5.000 do 19.9990,01
od 20.0000,01
Depoziti vezani od 91 do 180 dni
od 100 do 4.9990,02
od 5.000 do 19.9990,02
od 20.0000,02
Depoziti vezani od 181 do 270 dni
od 100 do 4.9990,05
od 5.000 do 19.9990,05
od 20.0000,05
Depoziti vezani od 271 do 365(6) dni
od 100 do 4.9990,08
od 5.000 do 19.9990,08
od 20.0000,08
Depoziti vezani nad 1 leto
od 100 do 4.9990,15
od 5.000 do 19.9990,15
od 20.0000,15
Depoziti vezani nad 2 leti
od 100 do 4.9990,250,40
od 5.000 do 19.9990,250,40
od 20.0000,250,40
Depoziti vezani nad 3 leta
od 100 do 4.9990,300,50
od 5.000 do 19.9990,300,50
od 20.0000,300,50
Depoziti vezani nad 5 let
od 100 do 4.9990,600,60
od 5.000 do 19.9990,600,60
od 20.0000,600,60
Depoziti za zavarovanje terjatev na karticah MasterCard se ne obrestujejo.
Depozit v EUR z avtomatskim podaljšanjem
(številka v oklepaju pomeni možno število podaljšanj, da je o.m. fiksna)
za 31 dni (11) od 100 do 4.9990,02
za 31 dni (11) od 5.000 do 19.9990,02
za 31 dni (11) od 20.0000,02
za 61 dni (5) od 100 do 4.9990,02
za 61 dni (5) od 5.000 do 19.9990,02
za 61 dni (5) od 20.0000,02
za 91 dni (3) od 100 do 4.9990,03
za 91 dni (3) od 5.000 do 19.9990,03
za 91 dni (3) od 20.0000,03
za 181 dni (1) od 100 do 4.9990,06
za 181 dni (1) od 5.000 do 19.9990,06
za 181 dni (1) od 20.0000,06
Depoziti z izplačilom obresti v krajših časovnih obdobjih
nad 1 leto od 4.000 do 4.9990,10
nad 1 leto od 5.000 do 19.9990,10
nad 1 leto od 20.000 EUR0,10
nad 2 leti od 4.000 do 4.9990,20
nad 2 leti od 5.000 do 19.9990,20
nad 2 leti od 20.000 EUR0,20
nad 3 leta od 4.000 do 4.9990,25
nad 3 leta od 5.000 do 19.9990,25
nad 3 leta od 20.000 EUR0,25
Obročno varčevanje
nad 6 mesecev0,03
nad 1 leto0,10
nad 2 leti0,20
nad 3 leta0,25
nad 4 leta do 10 let0,50
Depoziti v TUJIH valutah:
ValutaOznakaod 31 do 90 dniod 91 do 180 dniod 181 do 365 dninad 1 leto
Avstralski dolarAUD0,000,000,000,00
Kanadski dolarCAD0,000,000,000,00
Švicarski frankCHF0,000,000,000,00
Britanski funtGBP0,000,000,000,00
Ameriški dolarUSD0,000,000,000,00
Krediti - fizične osebe
Fiksne obrestne mereSpremenljive obrestne mere
Gotovinski potrošniški kreditiNominalna obrestna mera v %6m Euribor + pribitek v %
do 3 mesecev3,50
nad 3 do 6 mesecev3,75
nad 6 do 12 mesecev3,95
nad 12 do 36 mesecev5,003,85
nad 36 do 60 mesecev5,304,15
nad 60 do 72 mesecev6,004,35
nad 72 do 120 mesecev6,204,65
Hitri krediti na transakcijskem računu
do 3 mesecev5,55
nad 3 do 6 mesecev5,95
nad 6 do 12 mesecev6,10
nad 12 do 36 mesecev6,505,80
nad 36 do 60 mesecev (le z zavarovanjem pri zavarovalnici)6,505,80
Namenski potrošniški krediti
do 3 mesecev2,70
nad 3 do 6 mesecev2,80
nad 6 do 12 mesecev3,10
nad 12 do 36 mesecev4,203,30
nad 36 do 60 mesecev5,104,05
nad 60 do 72 mesecev5,804,10
nad 72 do 120 mesecev6,104,40
Stanovanjski krediti
do 12 mesecev2,85
nad 12 do 120 mesecev3,402,10
nad 120 do 240 mesecev2,15
nad 240 do 360 mesecev2,20
Stanovanjski krediti za nekomitente
do 12 mesecev3,85
nad 12 do 120 mesecev4,403,10
nad 120 do 240 mesecev3,15
nad 240 do 360 mesecev3,20
Gotovinski stanovanjski krediti
do 12 mesecev3,85
nad 12 do 120 mesecev4,403,10
nad 120 do 240 mesecev3,15
nad 240 do 360 mesecev3,20
Gotovinski stanovanjski krediti za nekomitente
do 12 mesecev4,85
nad 12 do 120 mesecev5,404,10
nad 120 do 240 mesecev4,15
nad 240 do 360 mesecev4,20
Gotovinski hipotekarni krediti
do 120 mesecev4,65
nad 120 do 180 mesecev4,85
Krediti za kmetijsko dejavnost
do 3 mesecev3,20
nad 3 do 6 mesecev3,30
nad 6 do 12 mesecev3,50
nad 12 do 36 mesecev4,102,50
nad 36 do 60 mesecev4,302,75
nad 60 do 72 mesecev4,702,80
nad 72 do 120 mesecev5,003,10
nad 120 do 240 mesecev3,30
nad 240 do 360 mesecev3,50
Setveni/trgatveni/žetveni krediti kmetom
do 6 mesecev3,30
nad 6 do 12 mesecev3,50
Krediti za rejo govedi, drobnice
do 18 mesecev3,70
Krediti za vzrejo živali
do 12 mesecev3,50
do 24 mesecev2,70
Transakcijski računi - fizične osebe
Transakcijski račun (DBS gotovinski račun, DBS gotovinski račun za nerezidenta, DBS klasični račun, DBS osebni račun, DBS osebni račun za nerezidenta, DBS upokojenski račun, DBS upokojenski račun za nerezidenta, DBS zlati račun, poslovni račun za samostojne podjetnike, poslovni račun za društva, račun neformalne skupine)0,001
Vpogledne vloge v tujih valutah0,00
Mladinski računi (DBS otroški račun, DBS dijaški račun, DBS študentski račun)0,001
Dovoljeno negativno stanje(vse vrste TRR)7,75
Nedovoljeno negativno stanje(vse vrste TRR)8,00
Zlata knjižica0,02

Spodaj vpišite svoje podatke in se prijavite.

Nazaj na vrh