Pokaži / skrij meni

Kredit s poroštvom države za
omilitev posledic epidemije

Imate težave zaradi epidemije covid-19 in potrebujete kredit?
Kredit s poroštvom države za <br>omilitev posledic epidemije</br>

O produktu

Poroštvo države

Posodobljeno: 1. 12. 2020

Krediti so zavarovani s poroštvom RS na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZDLGPE in pooblašča SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštva, spremljavo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti.


Osnovni pogoji za pridobitev kredita po ZDLGPE

Kreditojemalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ki se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 uvršča med mikro, majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v RS.

Kreditojemalec po ZDLGPE ne more biti kreditna ali druga finančna institucija.

Kreditojemalec se sooča s poslovnimi težavami, ki so posledica COVID-19 na območju RS in v tej meri niso bile prisotne že pred 31. 12. 2019.

Kreditojemalec ima na dan vložitve vloge poravnane vse obveznosti do države.


Lastnosti kredita

RS prevzema poroštveno obveznost po ZDLGPE v primeru kreditnih pogodb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sklenjene so najkasneje do 30. 6. 2021,
 • ročnost kredita ne presega petih (5) let,
 • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnostikreditojemalca, in sicer:
  • financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb,
  • financiranju obratnega kapitala,
  • financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene med 12.3. in 1.5.2020.
 • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za katerega RS nudi poroštvo, znaša največ 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 (AOP110), ali dvojni znesek stroškov dela za leto 2019 (AOP140+141+142). V primeru, da je kreditojemalcu odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.


Zavarovanje

Višina poroštva RS za posamezen kredit znaša, glede na velikost kreditojemalca skladno z Uredbo 651/2014/ EU:

 • 70% glavnice kredita za kreditojemalca, ki se uvrščajo med velika podjetja
 • 80% glavnice kredita za kreditojemalca, ki se uvrščajo med mikro, majhna ali srednja podjetja.

 Skladno s poslovno politiko banke lahko banka zahteva tudi dodatna zavarovanja.


Jamstvena premija

Letna premija za poroštvo RS bremeni kreditojemalca.

Višina premije se razlikuje glede na velikost podjetja in ročnost kredita.


Dokumentacija

 • Izpolnjena vloga, ki jo kreditojemalec prejme s strani poslovnega skrbnika.
 • Potrdilo davčnega urada o plačanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah na zadnji dan v mesecu pred oddajo vloge oz. odločba davčnega organa o odloženem plačilu obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih dajatev.
 • Računovodski izkazi na dan 31.12.2019, 31.12.2018 in 31.12.2017 (če se kreditojemalec uvršča med mikro, majhna, srednja podjetja) oz. na dan 31.12.2019 (če gre za veliko podjetje) v kolikor banka z njimi še ne razpolaga.
 • Računovodski izkazi skupine na dan 31. 12. 2019 (če je kreditojemalec del skupine).
 • Izjava o statusu podjetja v težavah.
 • Izjava o statusu MSP.
 • Poročilo o stanju likvidnosti.
 • Potrdila drugih bank, če ima sklenjene nove kreditne pogodbe po ZIUOPOK in je bilo uveljavljeno poroštvo po 65. členu ZIUZEOP.
 • Dokazila za namensko porabo kredita (predračuni, računi, pogodbe ...).
 • AJPES izpis (razviden kraj in država, kjer je kreditojemalec registriran in kjer so registrirani lastniki, če so pravne osebe).
 • Dokumentacija, iz katere je razviden sedež oz. naslov lastnikov, vse do dejanskega lastnika (pravna ali fizična oseba).
 • Ostala dokumentacija v dogovoru s poslovnim skrbnikom.

Kontakt

Informacije o vseh ostalih pogojih v zvezi s pridobitvijo kredita dobite pri vašem poslovnem skrbniku.

Seznam poslovalnic (kliknite).

 
Nazaj na produkte