Pokaži / skrij meni

Jamstvo za vloge

Osnovne informacije vlagateljem o zaščiti vlog

Vloge v banki so zaščitene s Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016). Vloga v banki je zajamčena do zgornje višine 100.000 EUR na vlagatelja na banko. Če imate v eni banki več vlog, se za določitev višine kritja seštejejo vse vloge pri tej banki do zgornje meje 100.000 EUR. V kolikor imate pri banki skupni račun z drugimi osebami, velja zgornja meja 100.000 EUR za vsakega vlagatelja posebej. V primeru, da banka postane plačilno nesposobna, je obdobje vračila zajamčene vloge sedem delovnih dni, vračilo le te pa je v evrih.

Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega upravičenca. Če podatki o dejanskih upravičencih do sredstev na skrbniškem računu niso sporočeni banki, se skrbniški račun za namene Zakona o sistemu jamstva za vloge obravnava kot vloga na prinosnika, za katero ne velja jamstvo za vloge. Izjema velja za skrbniški račun, s katerim na podlagi predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti (npr. sklad etažnih lastnikov).

Do jamstva niso upravičene vloge naslednjih vlagateljev:

  1. vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
  2. vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
  3. vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
  4. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;
  5. vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
  6. vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
  7. vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani Sistema jamstva za vloge. Več podrobnejših informacij lahko dobite na spletni strani www.bsi.si oziroma pri vašem osebnem skrbniku.

Kontaktni naslov za informacije v zvezi z jamstvom za vloge je Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, telefon 01 47 19 000, e-naslov: resolution@bsi.si.