Garancije

Zavarovanje tveganja v domačem in mednarodnem poslovanju.

O garancijah

So instrument zavarovanja. Garancije so na prvi poziv, kar pomeni, da gre za samostojno in abstraktno obveznost banke. Uporabljajo se v domačem in mednarodnem poslovanju. Banka izpolni pogodbeno obveznost brez ugovorov ali dodatnih pogojev. Banka vam individualno svetuje pri izbiri najustreznejšega zavarovalnega instrumenta.

 

Značilnosti

  • Garancija za resnost ponudbe

Namenjena je ponudniku pri razpisih, kjer je garancija zahtevana v razpisni dokumentaciji (običajno 1–5 % vrednosti ponudbe ali posla). Namen garancije je zavarovanje razpisnika, da ponudnik ne bo umaknil svoje ponudbe ter da bo v primeru, ko je njegova ponudba izbrana kot najustreznejša, z razpisnikom podpisal pogodbo in prek svoje banke predložil garancijo za dobro izvedbo del.

 

  • Garancija za dobro izvedbo del

Namenjena je kritju škode, ki jo utegne utrpeti upravičenec garancije v primeru neizpolnitve ali samo delne izpolnitve pogodbenih obveznosti naročnika garancije. Z njo se lahko garantira dobro izvršitev dobave blaga ali dobro izvedbo storitev. Običajno se izdaja za 10–20 % pogodbene vrednosti.

 

  • Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Upravičencu garancije zagotavlja odškodnino v primerih, ko le-ta reklamira napake na dobavljenem blagu ali opravljenih storitvah, izvedenih s strani naročnika garancije. Običajno se izdaja za 5–10 % pogodbene vrednosti.

  • Carinska garancija

Namenjena je zavarovanju tveganja pred neplačilom carinskih dajatev.

 

  • Garancija za vračilo kredita

Namenjena je zavarovanju pred tveganjem nevračila kredita.

 

  • Avansna garancija

Namenjena je zavarovanju za vračilo vnaprej plačanega zneska kupcu. Avansno garancijo mora, na kupčevo zahtevo, predložiti prodajalec.

 

  • Garancijski okvir

Garancijski okvir je določeno časovno obdobje, v okviru katerega se izdaja posamezne garancije ali izjave, dogovorjene med banko in naročnikom garancijskega okvirja. Namenjen je strankam, ki zaradi narave svojega poslovanja pogosto uporabljajo bančne garancije. Prednost garancijskega okvirja je ugodna cena v primeru večjega števila garancij za manjše zneske.

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Deželna banka Slovenije d.d., kot član sistema, lahko vpogleda v sistem le z namenom ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posla nastalo za banko, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjave zapadlih obveznosti, reševanja pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta, revizije ter posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v SISBIZ. Vpogled v SISBIZ se izvede tudi pri procesu odobravanja financiranja fizični osebi, ki opravlja dejavnost, in v primeru, ko je porok poslovni subjekt.

Pravice poslovnih subjektov

V skladu z ZCKR se poslovnemu subjektu zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Ta aplikacija poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij. Poslovni subjekti lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri Banki Slovenije ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Več informacij poiščite na strani SISBIZ.

Želite skleniti zavarovanje?

Zavarovalni zastopniki Deželne banke Slovenije vam bodo z veseljem predstavili prednosti zavarovanj.

Naročite se na pogovor s svetovalcem
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

So zelo prijazni vsi zaposleni in so dostopni.

direktor manjšega proizvodnega podjetja

Zaposlena mi je s svojo pozitivnostjo in prijaznostjo polepšala dan. Joj kako pogrešam to po uradih in trgovinah.

TIna, 30 let
Vas morda zanimajo tudi ostala zavarovanja?

Zavarujte se za preostale možne nevšečnosti.

Preverite ponudbo zavarovanj.

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.