Odgovorno upravljanje pomeni upoštevanje določil veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov in bančnih standardov, pa tudi delovanje v skladu z internimi pravili, ki določajo etični in pravni okvir za ravnanje vseh zaposlenih.

V Deželni banki Slovenije imamo za preprečevanje ravnanj, vzpostavljene ustrezne notranje kontrole ter pet posebnih, neodvisnih kontrolnih funkcij, in sicer: Sektor uravnavanja tveganj, Službo notranje revizije, Službo skladnosti poslovanja, Službo informacijske varnosti in Službo za preprečevanje pranja denarja.

 

Celovita zaščita banke pred tveganji vključuje tudi delovanje sistema obveščanja o kršitvah, ki zaposlene zavezuje k prijavi suma nedovoljenega ravnanja ter omogoča prijavo suma nedovoljenih ravnanj tudi drugim osebam, pri čemer so prijavitelji zaščiteni pred morebitnimi negativnimi posledicami prijave. V Deželni banki Slovenije skrbimo za strokovna usposabljanja, ki se jih redno udeležujejo vsi zaposleni ter tako spodbujamo vestno in strokovno izvajanje predpisanih obveznosti.

Etika 

Naše vrednote so temelj našega delovanja in razvoja.

Kodeks ravnanja Deželne banke Slovenije d.d. (pdf dokument spodaj) vsebuje zapis temeljnih vrednot in načel korporativne kulture banke, ki nas zavezujejo k etičnemu ravnanju na delovnem mestu. To prispeva k utrjevanju in plemenitenju medsebojnih odnosov v banki ter odnosov do strank in drugih deležnikov. S poštenim in etičnim poslovanjem smo zaupanja vreden partner.

Preprečevanje pranja denarja

Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna, tveganja pa v zadnjih letih povečujejo tudi različne oblike financiranja terorizma. Oboje predstavlja grožnjo za stabilnost in ugled banke ter celotnega finančnega sistema. Deželna banka Slovenije je pri svojem delovanju usklajena z nacionalnimi in evropskimi predpisi, ki urejajo področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) ter tako izpolnjuje najvišje zahteve domačih in mednarodnih standardov.

Področje PPDFT nadzorujeta Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, in Banka Slovenije. Zakonski in podzakonski predpisi so objavljeni na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja.

POJEM PRANJE DENARJA IN FINANCIRANJE TERORIZMA

»Pranje denarja« pomeni katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje: zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja; skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.

»Financiranje terorizma« je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali drugega dejanja, povezanega s terorizmom, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka ali teroristična organizacija.

V Deželni banki Slovenije smo v Pravilniku o postopkih za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma opredelili sistem za izvajanje ukrepov s področja PPDFT, s katerimi upravljamo tveganja, ki bi jih lahko povzročil finančni kriminal, povezan s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. S Politiko sprejemljivosti strank smo glede na zakonodajne zahteve in mednarodne usmeritve jasno opredelili, s katerimi strankami banka ne bo poslovala. Pri obstoječih strankah dosledno izvajamo interni sistem nadzora PPDFT nad poslovanjem. Če zaznano tveganje/nenavadnost/sumljivost preseže sprejemljivo raven, bo banka sprejela ustrezne postopke skladno z internimi akti. Banka izvaja tudi kontrolo mednarodnih omejevalnih ukrepov na liste UN, EU in OFAC.

Za področje izvajanja ukrepov PPDFT smo v Deželni banki Slovenije imenovali Pooblaščenca in namestnike Pooblaščenca za PPPDFT ter razmejili pristojnosti, naloge in odgovornosti vseh zaposlenih pri izvajanju ukrepov s področja PPDFT. Bančni delavci odgovorno izvajajo predpisane ukrepe in skrbijo za delovanje sistema in notranjega nadzora, ki zagotavlja obvladovanje tveganj ter preprečujejo zlorabe banke za aktivnosti pranja denarja in financiranja terorizma. Skrbimo tudi za redna strokovna izobraževanja vseh zaposlenih, s čimer krepimo znanje in zavedanje o problematiki PPDFT. V sklopu banke imamo tudi Komisijo za PPDFT, ki se redno sestaja in pregleduje primere z indikatorji s področja PPDFT in odloča o nadaljevanju/prekinitvah poslovnega razmerja.

V Deželni banki Slovenije imamo vzpostavljene notranje kontrole in aktivirane vse tri obrambne linije:

 1. obrambna linija (Poslovne enote in Oddelek plačilnega prometa in mednarodnega poslovanja),
 2. obrambna linija (Služba za preprečevanje pranja denarja),
 3. obrambna linija (Notranja revizija).

V banki imamo sprejeto Politiko sprejemljivosti strank, katere namen je:

 • določiti, s katerimi strankami banka ne posluje – prepoved poslovanja,
 • določiti, s katerimi strankami banka posluje, pod določenimi pogoji.

Banka ima vzpostavljene prepovedi in omejitve:

 • za stranke, za katere veljajo mednarodni omejevalni ukrepi;
 • za navidezne banke oziroma banke, ki poslujejo z navideznimi bankami;
 • za stranke, pri katerih ne moremo izvesti pregleda stranke;
 • za družbe, ki se ukvarjajo z ustanavljanjem poslovnih subjektov za nadaljnjo preprodajo;
 • za poslovne subjekte v tretjih državah, ki ne upoštevajo davčnih standardov EU;
 • za stranke, ki izkazujejo lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost ni omogočena prek KDD ali podobnega registra ali trgovalnih računov in ki ga ni mogoče ugotoviti na podlagi druge poslovne dokumentacije;
 • za banke, ki imajo sedež v tretji državi in nimajo vzpostavljenega sistema PPDFT oziroma niso pridobili licence pristojnega nadzornega organa;
 • na področju anonimnih produktov;
 • na področju orožja in streliva za vojne namene;
 • na področju drog, ki so v RS prepovedane;
 • za fizične osebe in poslovne subjekte v lasti tujcev in  nerezidentov;
 • na področju virtualnih valut;
 • na področju agentov, ki nudijo hiter prenos denarja;
 • na področju zabavne industrije za odrasle;
 • na področju igralništva;
 • na področju atomske energije;
 • za tuje nevladne organizacije in dobrodelne ustanove, kjer ne moremo ugotoviti dejanskega lastnika in/ali izkazujejo poslovanje z gotovino;
 • pri višjih pologih gotovine;
 • za stranke, ki imajo sedež ali transakcijski račun na off shore področjih.

Ključen element v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma je pregled in poznavanje stranke (KYC – know your customer), zato v Deželni banki Slovenije dajemo poudarek na kvalitetnem izvajanju pregledov strank ter pridobivanju informacij. Banka ima ničelno toleranco do nedovoljenega poslovanja in bo v celoti zavračala vse oblike prepoznanega finančnega kriminala, pranja denarja ali financiranja terorizma preko produktov, storitev, transakcij in distribucijskih poti, ki jih nudi svojim strankam.

Vložitev pritožb pri nacionalnih organih - napotek EBA institucije (European Banking Authority)

Deželna banka Slovenije d.d., skladno s Smernicami o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev, objavlja povezavo do napotkov organa EBA o vložitvi pritožb pri nacionalnih organih: https://www.eba.europa.eu/consumer-corner/how-to-complain

Kontakti za stranke v primeru pritožbe na nadzorni organ Republike Slovenije pri prekinitvi ali zavrnitvi poslovnega razmerja so:

CRS in FATCA

Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih za namen obdavčevanja

Deželna banka Slovenije d.d. pri svojem poslovanju upošteva zakonsko določene obveznosti v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih za namene preprečevanja davčnih utaj in goljufij.

Republika Slovenija je dne 29. 10. 2014 pristopila k podpisu Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij, s čimer se je zavezala k implementaciji OECD standarda (CRS). Direktiva Sveta 2014/107/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja in vsebina CRS so bili v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016.

FATCA - Foreign Account Tax Compliant Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele leta 2010 z namenom preprečevanja davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven Združenih držav Amerike. Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je stopil v veljavo s 1. 7. 2014.

CSR

Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katerim so bili v slovenski pravni red preneseni Direktiva Sveta 2014/107/EU in OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih (CRS), smo v Deželni banki Slovenije d.d. dolžni od svojih komitentov pridobiti predpisane podatke, vključno s podatkov o državi rezidentstva za davčne namene in pripadajočo TIN (tax identification number), ki je lahko davčna številka, EMŠO ali druga identifikacijska oznaka, ki jo država rezidentstva uporablja za namene CRS poročanja.

Deželna banka Slovenije d.d. je dolžna Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) enkrat letno poročati predpisane podatke o finančnih računih nerezidentov. FURS bo te podatke sporočal pristojnim organom drugih držav.

Več informacij o CRS:

V skladu z zahtevami iz Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, moramo finančne institucije v Sloveniji od 1. 7. 2014 identificirati komitente (tudi državljane Slovenije), ali so ameriški davčni zavezanci ali ne, ter poročati slovenski davčni upravi (FURS) informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije bodo nato sporočene ameriški davčni upravi (IRS – Internal Revenue Service).

V skladu z navedenim sporazumom, je Deželna banka Slovenije d.d. registrirana pri ameriški davčni upravi s statusom »Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija«.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka): VIPCNM.99999.SL.705

Finančne institucije pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ne izvajamo, za dodatne informacije pa smo vam na voljo na naslovu dbs-fatca@dbs.si.

Več informacij o FATCA:

Prijava suma

V Deželni banki Slovenije d.d. si prizadevamo, da pri svojem delu ravnamo v skladu s skupnimi vrednotami, načeli in pravili določenimi v Kodeksu ravnanja ter da s svojim delom in vedenjem v banki ali zunaj nje ne škodujemo ugledu banke in celotne dejavnosti bančništva.

Banka je sprejela ničelno toleranco do nedovoljenih ali neetičnih ravnanj in k večji učinkovitosti pri odkrivanju in preprečevanju nedovoljenih ravnanj nam lahko pomagate tudi vi, tako da nas obvestite o morebitnem sumu morebitnega nedovoljenega ali neetičnega ravnanja.

Banka zagotavlja vsem prijaviteljem, ki v dobri veri prijavijo sum nedovoljenega ravnanja, varstvo pred morebitnimi negativnimi posledicami zaradi podane prijave. Osebni podatki o prijavitelju se smejo posredovati tretjim osebam le s posebnim soglasjem prijavitelja ali v redkih primerih, ko obstaja zakonska podlaga, da se identiteta prijavitelja mora razkriti.

Prijave so lahko tudi anonimne. V tem primeru se prijava preveri v obsegu navedenih dejstev. V spodnjem dokumentu se nahajajo podrobnejše informacije o možnosti prijave nedovoljenih ravnanj in o vaših pravicah, ki jih imate kot prijavitelj nedovoljenih ravnanj.

Priloge

Banka bo vaše podatke obdelovala v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o obdelovanju osebnih podatkov v Deželni banki Slovenije si lahko ogledate v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki se poleg v poslovalnicah nahajajo tudi na spletni strani banke, do nje lahko dostopate tudi na tej podstrani.

Informacija o izdaji novih osebnih izkaznic

Republika Slovenija je 28. marca 2022 začela izdajati biometrične osebne izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja.

Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se lahko uporabljajo samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje.

Še več informacij je na voljo v spodnjem dokumentu.

Odpreti račun pri nas je preprosto

Odprite račun s storitvami po vaši želji

Izberite račun, ki vam najbolj odgovarja, storitve pa dodajajte poljubno. Imamo širok nabor računov za odrasle, za mlade, za upokojence in za kmetovalce.

Oglejte si račune

Pričnite s postopkom menjave banke

Strokovni svetovalci v Deželni banki Slovenije vam bomo z veseljem pomagali pri zamenjavi banke. Najlažje bo, da se oglasite v najbližji poslovalnici.

Poiščite poslovalnico
Dodatne informacije
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Zelo prijetno in uslužno osebje.

Mojca, 42 let

Zaposlena mi je s svojo pozitivnostjo in prijaznostjo polepšala dan. Joj kako pogrešam to po uradih in trgovinah.

TIna, 30 let

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje