Informacija o izplačilu dela bilančnega dobička za leto 2015

11. 01. 2018

Javna objava


Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah uprava banke 

OBJAVLJA

Informacijo o izplačilu dela bilančnega dobička za leto 2015


Uprava banke vse delničarje, ki so bili na dan 16. 3. 2016 kot imetniki delnic DBS vpisani v centralni register pri KDD seznanja, da je dne 5. 1. 2018 banka prejela sodbo Višjega sodišča v Kopru opr. št. Cpg 207/2017 z dne 6. 12. 2017, s katero je bila potrjena sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. V Pg 1164/2016 z dne 28. 6. 2017.

S pravnomočno sodbo je sodišče spremenilo sklep pod točko 2.2. dnevnega reda 32. redne skupščine DBS d.d. z dne 21. 3. 2016 o delitvi bilančnega dobička oziroma o njegovi celotni razporeditvi v druge rezerve iz dobička tako, da se njegova vsebina sedaj glasi:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 1.611.495,56 EUR (enmilijonšeststoenajsttisočštiristopetindevetdeset 56/100), se uporabi za naslednje namene:

-      del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 422.899,50 EUR (štiristodvaindvajsettisočosemstodevetindevetdeset 50/100)

se uporabi za izplačilo dividend (0,10 (nič 10/100) EUR bruto na delnico);

-      preostanek bilančnega dobička v višini 1.188.596,06  (enmilijonstooseminosemdesettisočpetstošestindevetdeset 06/10) EUR

pa se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.«

V točki II izreka je sodišče DBS d.d. naložilo, da je dolžna delničarjem, ki so kot imetniki njenih delnic vpisani v centralni register v Klirinško depotni družbi 5 (pet) dni pred dnem zasedanja skupščine DBS d.d. (t.j. na dan 16. 3. 2016), plačati 0,10 EUR bruto na delnico, v roku 15 dni od pravnomočnosti sodbe sodišča prva stopnje, po tem roku z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila.

V točki III. izreka je sodišče odločilo o plačilu stroškov postopka tožeči stranki v 15 dnevnem roku.

V Ljubljani, dne 11. januarja 2018

 

                                                                                                            Članica uprave                              Predsednica uprave

                                                                                                  mag. Barbara Cerovšek Zupančič                 Sonja Anadolli

Nazaj

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.