Pokaži / skrij meni

Urniki

Urniki plačilnega prometa.

Če banka prejme plačilni nalog na dan, ki ni določen kot njen delovni dan, ali če prejme plačilni nalog po času, ki je določen v Urniku, se šteje, da je plačilni nalog prejela prvi naslednji delovni dan. Delovni dnevi banke niso sobote, nedelje in dnevi, ko se po zakonu v Republiki Sloveniji ne dela (razen če je drugače določeno v splošnih pogojih poslovanja z DBS NET ali DBS PRONET). Petek pred velikonočnimi prazniki prav tako ne šteje kot delovni dan banke, pri čemer bo banka storila, kar bo mogoče, da tudi na ta dan zagotovi potek plačilnega prometa.

Velja od 21. novembra 2016

 

I. Domače plačilne transakcije

1. Odlivni nalogi

Plačila se izvršijo isti dan, če so nalogi predloženi banki v okviru delovnika do naslednjih ur:

Plačilni nalogi posredovani v elektronski obliki preko DBS
NET, DBS PRONET in mDBS
ura prejema datum izvršitve
interna plačila, posredovana preko DBS NET, v dobro
varčevalnih računov in transakcijskih računov fizičnih oseb
do 24.00 D+0
mala plačila do vključno 50.000 EUR, plačila nad 50.000 EUR, nujna plačila in ostala interna plačila do 15.30 D+0
Plačilni nalogi, posredovani v papirni obliki ura prejema datum izvršitve
mala plačila do vključno 50.000 EUR, plačila nad 50.000 EUR, nujna plačila in interna plačila do 14.30 D+0


2. Prilivna plačila

Prilivna plačila banka knjiži tekoče glede na posamezne plačilne sisteme, v okviru delovnika in po odobritvi računa banke.

3. Polaganje dnevnih iztržkov

  • za oddano gotovino na bančnemu okencu v skladu z urnikom plačilnega prometa
  • za oddano gotovino v zaprtih kuvertah na delovni dan do 12.00 ure najkasneje v dveh urah po prevzemu zaprte kuverte
  • za oddano gotovino preko DNT na delovni dan do 12.00 ure še isti delovni dan, za oddano gotovino od 12.00 ure do 6.00 najkasneje naslednji delovni dan do 9.00 ure zjutraj (ne velja za DNT Ljubljana - Supernova).

4. Predložitev menice na unovčenje

Menico na unovčenje lahko upnik predloži do 10.00 ure na dan dospelosti oziroma v naslednjih dveh delovnih dneh, in sicer osebno ali po pošti na naslov:
DBS d. d., Sektor plačilnega prometa, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.

5. Kritje za direktne obremenitve za plačnike

Za izvršitev direktne obremenitve mora biti kritje na računu plačnika zagotovljeno na dan izvršitve direktne obremenitve do 8.00 ure.

6. SEPA direktne obremenitve (SDD) za prejemnike plačil

Banka izvrši naloge za SDD, če jih prejemnik plačila predloži banki v okviru delovnika do naslednjih ur:

SDD nalogi posredovani v elektronski obliki preko DBS PRONET
ura prejema datum izvršitve
nalogi za SDD (prve in enkratne transakcije) do 24.00 
na dan D-2
D+0
nalogi za SDD (ponavljajoče in zadnje transakcije) do 24.00
na dan D-2
D+0
preklic nalogov za SDD do 07.00
na dan D-1
takoj
razveljavitve izvršenih SDD (po poravnavi nalogov SDD na dan D+0) do 24.00
na dan D+4
v roku 5 delovnih dni po poravnavi

 

Naloge SDD lahko prejemnik plačila pošlje največ 14 koledarskih dni pred datumom poravnave nalogov SDD (D+0).
Banka plačnika lahko posreduje zahtevek za vračilo SDD po datumu izvršitve SDD (D+0) v roku 5 bančnih delovnih dni.

7. Predložitev izvršnice na unovčenje

Datum predložitve izvršnice na banko mora biti enak ali kasnejši kot datum dospelosti in od datuma dospelosti obveznosti iz izvršnice niso potekla več kot tri leta. Izvršnico predložite osebno ali po pošti na naslov:
DBS d. d., Sektor plačilnega prometa, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.
Izvršnico, prejeto na gornji naslov po 12.00 uri, banka praviloma obdela naslednji delovni dan.

 

II. Čezmejne plačilne transakcije in druge plačilne transakcije (mednarodni plačilni promet)

1. Odlivni nalogi

Plačilni nalogi posredovani v elektronski obliki preko
DBS NET, DBS PRONET in mDBS
ura prejema datum izvršitve
Čezmejni nalogi (valuta EUR, STP) do 15.00 D+1
  po 15.00 D+2
Čezmejni nalogi SEPA do 14.30 D+0
  po 14.30 D+1
Čezmejni nalogi v ne-euro valutah in drugi nalogi (mednarodni nalogi) do 12.30 D+1
  po 12.30 D+2
Nujni nalogi (v korist bank, vključenih v sistem TARGET2) do 15.00 D+0
     
Nujni nalogi (ostale valute, ostale banke) do 12.30 v najkrajšem možnem času

 

Plačilni nalogi posredovani v papirni obliki ura prejema datum valute
Čezmejni nalogi (valuta EUR, STP) do 14.00 D+1
  po 14.00 D+2
Čezmejni nalogi SEPA (ne velja za potrošnike) do 14.30 D+0
     
Čezmejni nalogi v ne-euro valutah in drugi nalogi (mednarodni nalogi) do 12.30 D+1
  po 12.30 D+2
Nujni nalogi (v korist bank, vključenih v sistem TARGET2) do 15.00 D+0
     
Nujni nalogi (ostale valute, ostale banke) do 12.30 v najkrajšem možnem času

 

2. Prilivna plačila

Prilivna plačila banka knjiži tekoče glede na posamezne plačilne sisteme, v okviru delovnika in po odobritvi računa banke.III. E-računi za izdajatelje e-računov

Posredovanje e-računov in ostalih dokumentov med udeleženci Sistema za izmenjavo e-računov, tako interno v okviru banke, kot v okviru medbančne infrastrukture, izvajamo po naslednjem urniku:

E-dokumenti, posredovani preko DBS NET in DBS PRONET  ura prejema datum posredovanja
e-račun, e-prijava oz. e-odjava, e-povratnica na e-prijavo oz. e-odjavo, dostavnica o dostavi oz. ne-dostavi osnovnih dokumentov  do 15.00 ure isti delovni dan
  po 15.00 uri najkasneje naslednji delovni dan

 

Opombe

Plačilne naloge prejete po urah navedenih v urniku, bo banka obdelala prvi naslednji delovni dan.

Pri prejemu plačilnega naloga ali plačila v dobro računa na nedelovnik, bo banka obdelala nalog oziroma plačilo na prvi naslednji delovni dan.

Delovni dan je dan, na katerega plačnikova ali prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje in omogoča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu uporabniku ob pogoju, da na ta dan delujejo tudi ustrezni plačilni sistemi.

DBS d.d. si pridržuje pravico izbire načina izvršitve plačila, ki pa mora biti v skladu z gornjim urnikom. 

Najkasnejša odobritev na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev je navedena v Splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev v točki 5.3. pod Roki odobritve na računu prejemnikove banke oz. prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev. 

STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila. 

Nalog SEPA: Plačilo SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi držav članic EU, Islandije, Norveške, Liechtensteina in Švice.

TARGET2: Plačilni sistem za poravnavo nujnih plačil in plačil velikih vrednosti. 

Datum izvršitve D+0, 1, 2: datum prejema naloga + število dodatnih dni valutacije v plačilnih sistemih ali pri korespondenčni banki. 

Nujno plačilo: je prioritetno obdelano nakazilo s čimprejšnjim možnim datumom valutacije pri koristnikovi banki. Plačnikov račun je dodatno bremenjen v skladu s tarifo banke. 

Vnos nalogov preko elektronske banke je omogočen 24 ur na dan, vse dni v letu.