Hranilni račun

Preprosto in dostopno varčevanje, kjer varno zbirate sredstva, ki jih trenutno ne potrebujete.

Značilnosti:

 • Ob otvoritvi računa je potrebno položiti znesek v višini najmanj 30 EUR.  Ta znesek mora ostati na Hranilnem računu do njegove ukinitve. Vsa naslednja vplačila so poljubne višine in jih prilagajate svojim potrebam.
 • Presežna sredstva lahko kadarkoli položite na račun, prav tako pa jih lahko tudi ob poljubnem času dvignete oz. prenesete na transakcijski račun.
 • Poslovanje prek mobilne ali spletne banke ter na bančnem okencu.
 • Varčujete lahko tudi v tujih valutah.
 • Brezplačno odprtje in vodenje računa.
 • Pregled stanja na računu je vedno na voljo prek mobilne ali spletne banke.
 • Pripis in obračun obresti mesečno na Hranilni račun. Privarčevana sredstva so varna, saj do višine 100.000 EUR sodijo med zajamčene vloge.
 • Račun je namenjen le varčevanju. Iz njega lahko dvigate sredstva ali jih nakazujete na svoj transakcijski račun, medtem ko opravljanje plačilnega prometa prek Hranilnega računa ni dovoljeno.

Dokumenti, ki jih potrebujete za sklenitev:

 • veljavni osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica),
 • davčna številka.

 

Pogoji:

 

 

Povezava do obrestnih mer

Jamstvo za vloge v bankah

Osnovne informacije vlagateljem o zaščiti vlog:

 • Vloge v banki so zaščitene s sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016);
 • zgornja meja zaščite je 100.000 EUR na vlagatelja pri posamezni banki;
 • če imate v isti banki več vlog, se vaše vloge v isti banki „seštejejo“, za skupni znesek pa velja zgornja meja 100.000 EUR;
 • če imate skupni račun z drugo osebo ali osebami velja zgornja meja 100.000 EUR za vsakega vlagatelja posebej; 
 • obdobje vračila v primeru propada banke je sedem delovnih dni [1];
 • valuta vračila je v EUR;
 • kontaktni naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, T: +386 1 47 19 000, e-pošta: resolution@bsi.si;
 • več informacij na spletni strani Banke Slovenije, bsi.si.

Dodatne informacije glede jamstva:

Kaj je vloga?

Vloga je skupno stanje vseh terjatev posameznega vlagatelja do banke, ki izhajajo iz kakršnega koli pozitivnega stanja, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in ki jih mora banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji, vključno s pogodbo o vodenju transakcijskega računa, hranilno vlogo, denarnim depozitom ter potrdilom o depozitu in blagajniškim zapisom, kadar sta izdana kot imenski vrednostni papir.

Kot vloga se ne štejejo terjatve, ki imajo eno od naslednjih lastnosti:

 • izhajajo iz finančnih instrumentov, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, razen če gre za varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati z ustreznim potrdilom, ki se glasi na ime, in ki obstaja 2. julija 2014;
 • glavnica se ne izplača po nominalni vrednosti;
 • glavnica se izplača v nominalni vrednosti samo, če obstaja poroštvo, garancija ali drugo podobno pogodbeno jamstvo banke ali tretje osebe;
 • se štejejo kot dolžniški vrednostni papirji banke ali izvirajo iz naslova lastnih akceptov in menic banke;
 • se lahko na podlagi dogovora ali predpisa uporabijo izključno za poplačilo obveznosti vlagatelja do banke, ali
 • se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala banke v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.

Sistem jamstva za vloge ne jamči za vloge naslednjih vlagateljev:

 • vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
 • vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
 • vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
 • vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;
 • vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
 • vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
 • vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Zajamčena vloga je upravičena vloga do višine stanja te vloge na presečni datum za izračun jamstva, vključno z obrestmi do tega datuma, vendar ne več kot 100.000 eurov.

Poleg kritja iz prejšnjega odstavka so v okviru sistema jamstva za vloge v znesku nad 100.000 eurov pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena zajamčene tudi terjatve vlagatelja do banke v zvezi s pozitivnimi stanji, ki so neposredna posledica:

 • nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine, vključno s subvencijo, ki pripada mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo;
 • izplačila iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo socialno, zdravstveno ali življenjsko zavarovanje;
 • izplačila invalidnine v skladu s predpisi, ki urejajo invalidsko zavarovanje oziroma varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
 • izplačila odškodnin v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji;
 • izplačila denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s predpisi, razen denarne pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
 • izplačila odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejete v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, in odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki pomeni nadomestilo za izgubljeni dohodek;
 • izplačila iz naslova premoženjskega zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju;
 • izplačila solidarnostne in podobne pomoči ob smrti, preživnine, ki se plača na podlagi sodne odločbe, ali dogovora o preživljanju, sklenjenega v skladu s predpisi, ter nadomestila preživnine, ki se izplača na podlagi zakona;
 • izplačila odpravnine ob upokojitvi ali odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.

Sistem jamstva za vloge zagotavlja kritje iz prejšnjega odstavka šest mesecev od dneva, ko je vlagatelj pridobil terjatev do banke. Vlagatelj, ki na podlagi prejšnjega odstavka uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge v znesku nad 100.000 eurov, zahtevek za to izplačilo uveljavlja ločeno ter sistemu jamstva za vloge predloži pojasnilo in morebitna dokazila, ki utemeljujejo razloge iz prejšnjega odstavka.

Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh [1]. Če se vam vloge ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Vaša banka vas bo obenem na zahtevo obvestila o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge banka potrdi na izpisku računa.

Sistem jamstva za vloge zagotavlja kritje šest mesecev od dneva, ko je vlagatelj pridobil terjatev do banke. Vlagatelj, ki na podlagi prejšnjega odstavka uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge v znesku nad 100.000 eurov, zahtevek za to izplačilo uveljavlja ločeno ter sistemu jamstva za vloge predloži pojasnilo in morebitna dokazila, ki utemeljujejo razloge iz prejšnjega odstavka.

Od 1.1.2021 do 31.12.2023 je rok za izplačilo 10 delovnih dni, od 1.1.2024 pa sistem jamstva za vloge izplača kritje zajamčene vloge najpozneje v sedmih delovnih dneh po presečnem datumu za izračun jamstva.

 

Želite skleniti varčevanje ali imate dodatna vprašanja?

Obrnite se na naše svetovalce, ki vam bodo odgovorili na vsa vprašanja.

Naročite se na pogovor s svetovalcem
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Prijazen ustrežljivi kolektiv vedno na voljo, vse pohvale zaposlenim.

Mladen, 50 let

Deželna banka je za pohvaliti, saj je na delovnem mestu gospa zelo prijazna in spostljiva do strank.

Vesna, 56 let

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.

Dostopnost spletiščaCTRL + U

Ponastavi

Bližnjice s tipkovnico

Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
Esc Zapre pojavno okno / meni
Tab Premakne fokus na naslednji element
Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
Enter Potrdi/klikne fokusiran element
Preslednica Označi/odznači potrditveno polje