Urnik

Če banka prejme plačilni nalog na dan, ki ni določen kot njen delovni dan, ali če prejme plačilni nalog po času, ki je določen v Urniku, se šteje, da je plačilni nalog prejela prvi naslednji delovni dan. Delovni dnevi banke niso sobote, nedelje in dnevi, ko se po zakonu v Republiki Sloveniji ne dela (razen če je drugače določeno v splošnih pogojih poslovanja z DBS NET ali DBS PRONET). Petek pred velikonočnimi prazniki prav tako ne šteje kot delovni dan banke, pri čemer bo banka storila, kar bo mogoče, da tudi na ta dan zagotovi potek plačilnega prometa.

Velja od 1. februarja 2021

 1. I.   Domače plačilne transakcije

 

1. Odlivni nalogi

Plačila se izvršijo isti dan, če so nalogi predloženi banki v okviru delovnika do naslednjih ur:

Plačilni nalogi, posredovani v elektronski obliki preko DBS NET, DBS PRONET in mDBS

ura

prejema

datum

izvršitve

 • interna plačila, posredovana preko DBS NET, v dobro varčevalnih računov in transakcijskih računov fizičnih oseb ter pravnih oseb
 • interna plačila, posredovana preko DBS PRONET, v dobro banke in transakcijskih računov fizičnih in pravnih oseb

do 24.00

D+0

 • · mala plačila do vključno 100.000 EUR, plačila nad 100.000 EUR, nujna plačila

do 15.30

D+0

 

Plačilni nalogi, posredovani preko aplikacije Flik Pay 

ura

prejema

datum

izvršitve

 • takojšnja plačila, posredovana preko aplikacije Flik Pay

do 24.00

takoj

 

Plačilni nalogi, posredovani v papirni obliki

ura

prejema

datum

izvršitve

 • · mala plačila do vključno 100.000 EUR, plačila nad 100.000 EUR, nujna plačila in interna plačila                                           

do 14.30

D+0

 

2. Prilivna plačila   

Prilivna plačila banka knjiži tekoče glede na posamezne plačilne sisteme, v okviru delovnika in po odobritvi računa banke.

3. Polaganje dnevnih iztržkov

 • za oddano gotovino na bančnemu okencu v skladu z urnikom plačilnega prometa;
 • za oddano gotovino v zaprtih kuvertah na delovni dan do 12.00 ure najkasneje v dveh urah po prevzemu zaprte kuverte;
 • za oddano gotovino preko DNT na delovni dan do 12.00 ure še isti delovni dan, za oddano gotovino od 12.00 ure do 6.00 najkasneje naslednji delovni dan do 9.00 ure zjutraj (ne velja za DNT Ljubljana - Supernova).

                                        

4. Predložitev menice na unovčenje   

Menico na unovčenje lahko upnik predloži do 10.00 ure na dan dospelosti oziroma v naslednjih dveh delovnih dneh, in sicer osebno ali po pošti na naslov:

DBS d. d., Sektor plačilnega prometa, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.  

5. Kritje za direktne obremenitve za plačnike

Za izvršitev direktne obremenitve mora biti kritje na računu plačnika zagotovljeno na dan izvršitve direktne obremenitve do 8.00 ure.

6. SEPA direktne obremenitve (SDD) za prejemnike plačil

Banka izvrši naloge za SDD, če jih prejemnik plačila predloži banki v okviru delovnika do naslednjih ur:

SDD nalogi, posredovani v elektronski obliki preko DBS PRONET

ura

prejema

datum

izvršitve

 • · nalogi za SDD (prve in enkratne transakcije)  

 

 • · nalogi za SDD (ponavljajoče in zadnje transakcije)                                       

do 24.00 na dan D-2

do 24.00 na dan D-2

D+0

 

D+0

 • · preklic nalogov za SDD

do 07.00 na dan D-1

takoj

 • · razveljavitve izvršenih SDD (po poravnavi nalogov SDD na dan D+0)

do 24.00 na dan D+4

v roku 5 delovnih dni po poravnavi

 

Naloge SDD lahko prejemnik plačila pošlje največ 14 koledarskih dni pred datumom poravnave nalogov SDD (D+0).

Banka plačnika lahko posreduje zahtevek za vračilo SDD po datumu izvršitve SDD (D+0) v roku 5 bančnih delovnih dni.

7. Predložitev izvršnice na unovčenje   

 

Datum predložitve izvršnice na banko mora biti enak ali kasnejši kot datum dospelosti in od datuma dospelosti obveznosti iz izvršnice niso potekla več kot tri leta. Izvršnico predložite osebno ali po pošti na naslov:

DBS d. d., Sektor plačilnega prometa, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana. 

Izvršnico, prejeto na gornji naslov po 12.00 uri, banka praviloma obdela naslednji delovni dan.

 

 1. II.    Čezmejne plačilne transakcije in druge plačilne transakcije (mednarodni plačilni promet)

 

1. Odlivni nalogi   

Plačilni nalogi, posredovani v elektronski obliki preko DBS NET, DBS PRONET in mDBS

ura

prejema

datum

izvršitve

 • Čezmejni nalogi (valuta EUR, STP)

do 15.00

D+1

 

po 15.00

D+2

 

 

 

 • Čezmejni nalogi SEPA

do 14.30

D+0

 

po 14.30

D+1

 

 

 

 • Čezmejni nalogi v ne-euro valutah in drugi nalogi      (mednarodni nalogi)

do 15.00

D+1

 

po 15.00

D+2

 

 

 

 • Nujni nalogi (v korist bank, vključenih v sistem TARGET2)

do 15.00

D+0

 

 

 

 • Nujni nalogi (ostale valute, ostale banke)

do 12.30

 v najkrajšem možnem času

            

Plačilni nalogi, posredovani v papirni obliki

ura

prejema

datum

valute

 • Čezmejni nalogi (valuta EUR, STP)

do 14.00

D+1

 

po 14.00

D+2

 

 

 

 • Čezmejni nalogiSEPA(ne velja za potrošnike)

do 14.30

D+0

 

 

 

 • Čezmejni nalogi v ne-euro valutah in drugi nalogi (mednarodni nalogi)

do 14.00

D+1

 

po 14.00

D+2

 

 

 

 • Nujni nalogi (v korist bank, vključenih v sistem TARGET2)

do 15.00

D+0

 

 

 

 • Nujni nalogi (ostale valute, ostale banke)

do 12.30

v najkrajšem možnem času

  

2. Prilivna plačila                                             

Prilivna plačila banka knjiži tekoče glede na posamezne plačilne sisteme, v okviru delovnika in po odobritvi računa banke.

 

III. E-računi za izdajatelje e-računov

Posredovanje e-računov in ostalih dokumentov med udeleženci Sistema za izmenjavo e-računov, tako interno v okviru banke, kot v okviru medbančne infrastrukture, izvajamo po naslednjem urniku:

 

E – dokumenti, posredovani  preko DBS NET, DBS PRONET

ura

prejema

datum

posredovanja

 • e-račun, e-prijava oz. e-odjava, e-povratnica na e-prijavo oz. e-odjavo, dostavnica o dostavi oz. ne-dostavi osnovnih dokumentov

do 15.00

 

 

po 15.00 uri

isti delovni dan

 

najkasneje naslednji delovni dan

 

IV. Odreditev plačilnih nalogov preko ponudnikov storitev odreditve plačil (PISP)

 

Odreditev plačilnih nalogov preko ponudnikov storitve odreditve plačil

ura

prejema

datum

izvršitve

 • z zahtevo SCT- SEPA kreditni prenos (čezmejni)

 

 • z zahtevo SCT – SEPA kreditni prenos (domači)

 

 • z zahtevo TRGT – TARGET2 transakcija

 

 • z zahtevo XCT – plačilo v tretje države

 

 • interna plačila

do 14.30

po 14.30

do 15.30

po 15.30

do 15.30

po 15.30

do 15.00

po 15.30

do 24.00

D+0

D+1

D+0

D+1

D+0

D+1

D+0

D+1

 

                                         

Opombe:

Plačilne naloge, prejete po urah, navedenih v urniku, bo banka obdelala prvi naslednji delovni dan.

Pri prejemu plačilnega naloga ali plačila v dobro računa na nedelovnik bo banka obdelala nalog oziroma plačilo prvi naslednji delovni dan.

Delovni dan je dan, na katerega plačnikova ali prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje in omogoča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu uporabniku ob pogoju, da na ta dan delujejo tudi ustrezni plačilni sistemi.

DBS d. d. si pridržuje pravico izbire načina izvršitve plačila, ki pa mora biti v skladu z gornjim urnikom.

Najkasnejša odobritev na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev je navedena v Splošnih pogojih vodenja transakcijskih računov in opravljanja plačilnih storitev v točki 5.3. pod Roki odobritve na računu prejemnikove banke oz. prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev. 

STP (Straight-Through-Processing) pomeni v plačilnem prometu uporabo standardov, ki omogočajo avtomatično izvrševanje plačilnih transakcij, brez ročnih posegov pri izvedbi celotne transakcije od plačnika do prejemnika plačila.

Nalog SEPA je plačilo v evrih med transakcijskimi računi držav članic EU, Islandije, Norveške, Liechtensteina in Švice. 

TARGET2 je Plačilni sistem za poravnavo nujnih plačil in plačil velikih vrednosti. 

Datum izvršitve D+0, 1, 2 je datum prejema naloga + število dodatnih dni valutacije v plačilnih sistemih ali pri korespondenčni banki. 

Nujno plačilo je prioritetno obdelano nakazilo s čimprejšnjim možnim datumom valutacije pri koristnikovi banki. Plačnikov račun je bremenjen v skladu s tarifo banke. 

Vnos nalogov preko elektronske in mobilne banke je omogočen 24 ur na dan, vse dni v letu. 

PISP –Payment Initiation Service Provider

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.