Pokaži / skrij meni

Vloge za moratorij - COVID-19

Odlog plačila kreditojemalcev, ki jih je prizadela epidemija COVID-19.
Vloge za moratorij - COVID-19

O produktu

Kaj pomeni moratorij - COVID-19?

Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; Ur. l. RS 203/2020, dne 30. 12. .2020) je bila uvedena možnost nadaljnjega odloga pod pogoji.

Vsem, ki so se soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in ustrezajo pogojem, omogoča, da se lahko z bankami dogovorijo za odlog kreditnih obveznosti za obdobje največ 9 mesecev.

Pri tem banke upoštevajo tudi že odobrene odloge po predhodnih interventnih zakonih (ZIUOPOK in ZIUOPDVE) na način, da bodo odobrile odlog po tem zakonu le, če skupni odlog ne bo presegal devetih mesecev. V primeru, ko je bil kreditojemalcu v zvezi s posamezno kreditno pogodbo že odobren odlog plačila obveznosti v trajanju devet mesecev ali več, se šteje, da je kreditojemalec pravico do odloga že v celoti izkoristil.

Oddana vloga se bo po zakonu lahko nanašala samo na obveznosti, ki do 19. 10. 2020 še niso zapadle v plačilo. 

Skrajni rok za oddajo vloge je 26. 2. 2021.


Postopek oddaje in odobritve vloge

Fizične osebe 

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

Do odloga plačila so upravičene fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji): 

 • kreditojemalec ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
 • vloga se nanaša samo na obveznosti iz kreditne pogodbe, ki so zapadle v plačilo po 19. 10. 2020
 • kreditojemalec v vlogi navede razloge, ki izhajajo iz posledic epidemije COVID-19, zaradi katerih začasno ne more izpolnjevati svojih obveznosti po sklenjeni kreditni pogodbi. 

Izpolnjevanje in oddaja vloge

Obravnava vloge

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

Sklepanje dodatka (aneksa) k pogodbi

 • Po odobritvi vloge vam bomo poslali v podpis aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas prosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v v katerokoli odprto poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti.

    

Kmetje

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

Nosilci kmetijskega gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Izpolnjevanje in oddaja vloge in prilog

 • Vlogo in prilogi najdete na povezavah (pod "Dokumentacija") pod tem tekstom. Dokumente shranite na svoj računalnik ali si jih natisnite. Dokumente lahko dobite tudi v vseh poslovalnicah DBS.
 • Vlogo preberite, izpolnite v celoti ter si jo shranite.
 • Izpolnjeno vlogo posredujte po pošti, svojemu poslovnemu skrbniku na banki po elektronski pošti ali jo oddajte v katerikoli poslovalnici DBS.

Dokumentacija: 

Obravnava vloge

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

Sklepanje dodatka (aneksa) k pogodbi

 • Po odobritvi vloge vam bomo v podpis poslali aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas zaprosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v katerokoli poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti. 

Mesečno poročanje banki

 • Kreditojemalci, ki vam bo odobren odlog plačila, boste morali na obrazcih, ki so priloženi vlogi za moratorij, redno mesečno poročati banki o izvajaju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb poslovlnega položaja. 
 • Mesečnega poročanja so oproščeni kreditojemalci, ki opravljajo dejavnosti, katerih izvajanje je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano. 

Opomba: Opisani postopki veljajo za kredite, odobrene za kmetijsko dejavnost. V primeru potrošniških kreditov, ki so jih najeli kmetje, veljajo postopki, opisani v okviru kreditov fizičnih oseb. 

Pravne osebe

Kdo je po zakonu upravičen do odloga plačila?

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji
 • zadruge, društva, zavodi, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, in samozaposleni, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

Izpolnjevanje in oddaja vloge in prilog

 • Vlogo in prilogi najdete na povezavah (pod "Dokumentacija") pod tem tekstom. Dokumente shranite na svoj računalnik ali si jih natisnite. Dokumente lahko dobite tudi v vseh poslovalnicah.
 • Vlogo preberite, izpolnite v celoti ter si jo shranite.
 • Izpolnjeno vlogo posredujte po pošti, svojemu poslovnemu skrbniku na banki po elektronski pošti ali jo oddajte v katerikoli poslovalnici DBS.

DOKUMENTACIJA: 

OBRAVNAVA VLOGE

Prejete popolno izpolnjene vloge bomo v banki tekoče obravnavali ter vas o izidu čimprej obvestili. 

SKLEPANJE DODATKA (ANEKSA) K POGODBI

 • Po odobritvi vloge vam bomo v podpis poslali aneks k obstoječi kreditni pogodbi, ter vas zaprosili, da zagotovite tudi podpise porokov / zastaviteljev na aneksu. 
 • Podpisane originale aneksa lahko osebno dostavite v katerokoli poslovalnico DBS ali jih pošljete po pošti. 

MESEČNO POROČANJE BANKI

 • Kreditojemalci, ki vam bo odobren odlog plačila, boste morali na obrazcih, ki so priloženi vlogi za moratorij, redno mesečno poročati banki o izvajaju načrta ukrepov za vzpostavitev likvidnosti in drugih sprememb poslovlnega položaja. 
 • Mesečnega poročanja so oproščeni kreditojemalci, ki opravljajo dejavnosti, katerih izvajanje je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano. 
 

Kontakt

Več informacij pri vašem osebnem skrbniku oziroma v katerikoli naši poslovalnici.

 
Nazaj na produkte