Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Preklic prevzemne namere

  28. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d.,...

  Preberi več
 • Withdrawal of the takeover intention

  28. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. is hereby making the following announcement. Deželna banka...

  Read more
 • Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku

  17. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih...

  Preberi več
 • Announcement of important business event

  17. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. is hereby making the following announcement. Pursuant to...

  Read more
 • Finančni koledar Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2014

  20. 12. 2013

  Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 18. redni seji dne 16. 12. 2013 potrdil finančni koledar za poslovno leto 2014. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Financial calendar of Deželna banka Slovenije d. d. for the year 2014

  20. 12. 2013

  On its 18th regular session on 16 December 2013, the Supervisory Board of Deželna banka Slovenije d. d. approved the proposed Financial calendar for the year 2014. Deželna banka Slovenije d. d....

  Read more
 • Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013

  20. 11. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je v devetih mesecih leta 2013 poslovala uspešno. Dosegla je višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami, ki je znašal 7.447 tisoč EUR (1-9 2012:...

  Preberi več
 • Release of the Banks performance results for the first nine months of 2013

  20. 11. 2013

  The operations of Deželna banka Slovenije d. d. in the nine months of 2013 were successful. The Banks operating profit before impairments and provisions was up to EUR 7,447 thousand (1–9 2012: EUR...

  Read more
 • Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

  19. 11. 2013

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d. je...

  Preberi več
 • Increase of the capital of the subordinated company DBS Leasing d. o. o.

  19. 11. 2013

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the valid legislation, the company Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the following notification: Deželna banka...

  Read more
 • Predčasen odkup dela obveznic

  16. 10. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 24.500.000,00 EUR. Na podlagi določil Pravil...

  Preberi več
 • Partial repurchase of bonds

  16. 10. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. has executed a partial repurchase of bonds with the ticker symbol DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) in total nominal value of EUR 24,500,000.00. On the basis of...

  Read more
 • Objava Nerevidiranega polletnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2013

  14. 8. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d. je v prvem polletju 2013 poslovala uspešno. Dosegla je 5.262 tisoč EUR operativnega dobička pred oslabitvami, po obračunu davkov je čisti dobiček znašal 87...

  Preberi več
 • Deželna banka Slovenije Group Unaudited Interim Report for the first half year 2013

  14. 8. 2013

  The operations of Deželna banka Slovenije d. d. in the first half year 2013 were successful. The Bank reported EUR 5,262 thousand of operating profit before impairments, profit after tax totalling...

  Read more
 • Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

  20. 6. 2013

  Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno...

  Preberi več
 • Announcement on change in major holdings

  20. 6. 2013

  Pursuant to Article 124 of the Markets in Financial Instruments Act, the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Inc. Rules and the valid legislation, Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska...

  Read more
 • Objava sklepov 28. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  13. 6. 2013

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 28. redne skupščine z dne 11. junija 2013. Deželna banka Slovenije d. d. Uprava banke

  Preberi več
 • Resolutions of the 28th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  13. 6. 2013

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. hereby discloses the resolutions passed by the 28th Annual General Meeting, held on 11 June 2013. Deželna banka Slovenije d. d. Management...

  Read more
Nazaj na vrh