Pokaži / skrij meni

Lastniška struktura

IZPIS DELNIČARJEV PO VELIKOSTI (VIR KDD):

Podatki na dan 30. 9. 2020:

Delničar Delež %
1. KD Group d. d. 23,635
2. Kapitalska zadruga, z. b. o.  21,002
3. KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI 9,925
4. SKUPINA PRVA d.d.  9,925
5. BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA 5,362
6. ČZD Kmečki glas, d. o. o. 4,698
7. Zadružna zveza Slovenije, z.o.o. 4,036
8. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – Fiduciarni račun 2,493
9. KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA+ DINAMIČNI 2,239
10. GENERALI zavarovalnica d. d., Sklad neživljenjskih zavarovanj 2,068


Delnice Deželne banke Slovenije so v skladu z določili 8. člena Statuta banke omejeno prenosljive. Za pridobitev delnic mora oseba, ki delnice pridobiva, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, če bi z nakupom pridobila do 5 % delnic banke, za pridobitev več kot 5 % delnic banke pa mora predhodno pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke.

Politika izplačevanja dividende

Politika razdelitve dividend je del ustreznega obvladovanja tveganj in mora temeljiti na konservativnih in preudarnih predpostavkah, ki banki omogočajo izpolnitev vseh kapitalskih zahtev. Deželna banka Slovenije d. d. pri opredelitvi razmerja med zadržanim in izplačanim dobičkom izhaja iz glavnih ciljev, opredeljenih v strateških načrtih, zakonskih določilih ter priporočilih Banke Slovenije in Evropske centralne banke. Vodstvo banke in lastniki banke se namreč vseskozi zavedajo, da sta kapitalska ustreznost, zakonske zahteve v zvezi z njo in rast obsega poslovanja pomembni za dolgoročno uspešnost banke in stalno večanje vrednosti premoženja, vloženega v njeno poslovanje. 

Banka bo v poslovnem obdobju 2020 do 2024 zasledovala sledečo dividendno politiko:

  • redno izplačilo dividende v kolikor:
    • ne bo ogrožena kapitalska ustreznost banke,
    • s tem ne bodo kršena priporočila oz. zahteve regulatorja.
  • ob izpolnjevanju pogojev iz prve alineje, banka izplača kot dividendo praviloma največ do 25 odstotkov bilančnega dobička po vsakokratnem revidiranem letnem poročilu na podlagi sklepa skupščine.