Pokaži / skrij meni

Lastniška struktura

IZPIS DELNIČARJEV PO VELIKOSTI (VIR KDD):

Delničar Delež %
1. Kapitalska zadruga, z. b. o. 21,002
2. KD Group d. d. 19,287
3. SKUPINA PRVA d.d. 9,925
4. KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI 9,925
5. Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. 5,362
6. ČZD Kmečki glas, d. o. o. 4,698
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV - fiduciarni račun 4,348
8. Zadružna zveza Slovenije, z.o.o. 4,036
9. Raiffeisen Bank International AG (RBI) - fiduciarni račun 2,493
10. KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA + DINAMIČNI 2,239


Delnice Deželne banke Slovenije so v skladu z določili 8. člena Statuta banke omejeno prenosljive. Za pridobitev delnic mora oseba, ki delnice pridobiva, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, če bi z nakupom pridobila do 5 % delnic banke, za pridobitev več kot 5 % delnic banke pa mora predhodno pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke.

Dividendna politika

Dividendna politika Deželne banke Slovenije d.d. izhaja iz glavnih ciljev, opredeljenih v strateških načrtih, zakonskih določilih ter priporočilih Banke Slovenije in Evropske centralne banke. Priporočila določajo, da banka oblikuje konzervativno dividendno politiko, ki banki omogoča izpolnjevanje minimalnih kapitalskih zahtev. Vodstvo banke in lastniki banke se namreč vseskozi zavedajo, da sta kapitalska ustreznost, zakonske zahteve v zvezi z njo in rast obsega poslovanja pomembni za dolgoročno uspešnost banke in stalno večanje vrednosti premoženja, vloženega v njeno poslovanje.

Deželna banka Slovenije d.d. ima oblikovano naslednjo politiko izplačevanja dividende:
- redno izplačilo dividende v primeru, da banka izpolnjuje zahteve regulatorja, kapitalske zahteve in če z izplačili ne bi bilo ogroženo izpolnjevanje kapitalskih zahtev,
- ob izpolnjevanju pogojev iz prve alineje, banka izplača kot dividendo praviloma največ 25 odstotkov čistega dobička po vsakokratnem revidiranem letnem poročilu na podlagi sklepa skupščine,
- rast dividende mora biti enakomerna, v naprej predvidljiva in zmerna.